Rättshjälp

Blogg

Sida 2

Vad innebär vårdnadsöverflyttning?

26 feb 2020

Efter tre års av placering i ett familjehem ska socialnämnden avgöra om det finns grund för vårdnadsöverflyttning till familjehemmet – Vad innebär vårdnadsöverflyttning?

Det finns flera olika orsaker till att ett barn blir placerat i ett familjehem och vistelsen där kan vara relativt kort – eller under ett flertal år. När barnet har bott hos samma familjehem i tre år ska en utredning påbörjas som ska påvisa om vårdnaden ska flyttas över till familjehemmet eller inte. 

Kan initieras av familjehem, förälder eller socialtjänsten 

Det är socialtjänstens ansvar att lyfta denna fråga. Men det kan även ske på initiativ av familjehemmet eller föräldrarna. En handläggare ska i detta fall påbörja en utredning som ska vara slutförd inom fyra månader. 

Utredningen ska ha fokus på barnets bästa och utifrån detta komma med ett beslut om vem som bör ha vårdnaden. Man tar in åsikter från familjehemmet, föräldrarna, omgivningen och inte minst barnet själv. 

Omprövning var sjätte månad

Om utredningen kommit fram till att en vårdnadsförflyttning inte bör ske tas frågan upp med ett intervall av sex månader. Förutsättningar kan ändras som i längden alltså ändrar beslutet. 

Ska skapa trygghet

Att växa upp i ett familjehem innebär alltid en viss osäkerhet. Ska jag stanna här för alltid eller åka hem snart? Med tiden byggs även starka band mellan barnen och familjehemmet. Målet med vårdnadsöverflyttning är därmed att skapa trygghet för barnet. Sker en överflyttning kan barnet vara säker på att få växa upp resterande uppväxt på samma ställe. 

Blir särskilt förordad vårdnadshavare

Vid en vårdnadsförflyttning blir familjehemsföräldrarna särskilt förordade vårdnadshavare. Det liknar vårdnadshavare gällande juridiskt ansvar. Man får därmed ta beslut inför skola, vård och omsorg. Däremot får man inte arvsrätt mot familjehemmet – det står kvar mot biologiska föräldrar. Det är en punkt som därmed skiljer mot adoption.

Familjehemmet får fortsättningsvis ersättning från socialtjänsten men man har inte samma kontakt med dessa längre. Den formella kontakten bryts och tas inte upp förrän det eventuellt uppstår några problem. 

För många familjehem blir detta en trygghet utifrån många olika perspektiv. Man är säker på att barnet kommer bo kvar i hemmet, oavsett vad som händer. Därmed kan man även ha kontakt med biologiska föräldrarna på ett annat sätt. 

Vid frågor

Vid frågor kring vårdnadsöverflyttning bör man i första hand vända sig till den socialsekreterare som är ansvarig för det barn som är placerat i familjehemmet. Efter att vårdnadsöverflyttning skett tar däremot den egna kommunen över ansvaret vilket kan innebära att man får vända sig till en annan enhet. 

När relationen inte fungerar kan det behöva lösas i vårdnadstvist

12 feb 2020

Finns det problem med relationen mellan dina barn, dig själv och den andra föräldern? Märker du att barnens hälsa påverkas negativt? Det kan behöva redas ut i en vårdnadstvist. Läs här!

Ingen av oss önskar att relationer vi har ska fungera dåligt och ännu mindre önskar vi att våra barn ska fara illa. Ändå händer det idag, det har alltid hänt och det kommer tyvärr alltid att hända. Vi människor behöver ibland hjälp utifrån för att kunna komma fram till en lösning som fungerar bra. Det är vårt ansvar som vuxna och som föräldrar, att försöka lägga upprörda känslor åt sidan och se till barnens bästa primärt. När en situation inte längre kan lösas på ett vettigt sätt mellan berörda parter behövs hjälp från utomstående. En jurist är då den rätta personen att tala med.

Kramar om handen

Hur fungerar en vårdnadsutredning?

En vårdnadstvist och en vårdnadsutredning handlar aldrig om föräldrars rätt till umgänge med barnen, utan om barnens rätt till umgänge med sina föräldrar. Detta kan inte nog understrykas. Detta är alltid målet med alltihop, att barnet ska få tillgång till sina föräldrar på ett vettigt sätt. Rätt ände att börja i är med en vårdnadsutredning. Detta görs vanligen av socialtjänsten. Vad man utreder är vad som man tror kommer fungera bäst för barnet/barnen. Vilken förälder ska barnet bo hos och vilken umgås man med? Eller ska man ordna växelvis boende? Handlar det om något äldre barn är barnets uttalade önskan viktig. Det är alltid tanken att barn ska ha tillgång till båda sina föräldrar men vissa undantag kan finnas. Är det så illa att det finns missbruk, misshandel eller allvarlig psykisk sjukdom inblandat kan det beslutas om enskild vårdnad. Om parterna inte kan enas och relationen inte fungerar är det dags för tingsrätten att avgöra saken.

Att få hjälp från en jurist är nödvändigt

En jurist kan i första läget bistå vid försök att upprätta ett samarbetsavtal. Det gagnar alla om föräldrar kan komma överens på detta sätt. Skulle det ändå inte fungera hjälper juristen dig att lämna in en stämningsansökan, vilket är starten på en juridisk vårdnadstvist. I tingsrätten får alla parter säga sitt och sedan beslutas det hur utfallet blir. Den hjälp du får av en kunnig och erfaren jurist är helt ovärderlig både i sak och som informellt stöd. Det är i barnens intresse med klara former för umgänget och däråt kommer alla att sträva.

Vad är revisorsinspektionen?

14 okt 2019

Vad är revisorsinspektionen och vilken huvudsaklig uppgift har man? Den huvudsakliga uppgiften som ligger hos Revisorsinspektionen är att skapa en stark revisorskår i Sverige - en kår som har ett högt förtroende hos både näringsliv och hos allmänheten. Detta sker dels via tillsyn av kvalificerade revisorer och dels också via examinationer och auktorisering av nya revisorer och revisionsbyråer. Revisionsinspektionen agerar på uppdrag av regeringen och är expert på alla frågor som rör revision och revisorer.

Myndigheten hette vid starten 1995 Revisorsnämnden och innan detta - från början av 70-talet - så sköttes uppgifterna av Kommerskollegium. Från och med 2017 så heter man Revisorsinspektionen. Verksamheten har två huvudsakliga uppgifter:

  • Att säkerställa tillgången från näringslivet och samhället vad gäller kvalificerade revisorer.
  • Att utveckla både god revisionsed och god revisorsed på ett ändamålsenligt sätt.

Detta är målen man har. Men vägen dit är också intressant att nämna. Kort sagt: hur når man dessa mål och hur arbetar man för att kunna säkerställa tillgången från exempelvis Näringslivet gällande revisorer som är kvalificerade för uppgiften? Man jobbar mycket med tillsyn av kvalificerade revisorer och av företag inom revision. Man kontrollerar att god revisionsed präglar arbetet och att lagar och regler följd.

revisor

Man utbildar och auktoriserar revisorer

Utbildning är en annan viktig del. Revisorsinspektionen genomför prov för examination av revisorer och man utfärdar även godkännanden samt auktoriserar revisionsföretag och revisorer. Genom dessa steg så kan man också se att de revisorer som är verksamma i Sverige - exempelvis externt på en redovisningsbyrå - håller högsta klass och följer de regler och lagar som finns inom det som kallas för God Revisorsed.

Vem som helst kan kalla sig revisor, men för att bli auktoriserad och för att arbeta med en revision av exempelvis ett större aktiebolag så krävs det att man är auktoriserad och godkänd. Det blir man genom denna myndighet.

Viktiga frågor för samhället

En viktig fråga i dagens samhälle gäller pengatvätt och eventuell finansisering av terrorstämplade organisationer. Här fyller revisorsinspektionen en stor uppgift. Genom att vid tillsyn kontrollera att revisorer följer sina skyldigheter enligt penningstvättslagstiftningen så kan förhindra detta. Skulle man vid en tillsyn upptäcka oegentligheter så är man enligt lag skyldig att rapportera detta. Man äger även rätten att vidta disciplinära åtgärder mot revisionsföretag eller revisorer som visat sig ignorera den rådande lagstiftningen vad gäller tvätt av pengar.

Genom detta arbete så ser man till att vårt samhälle är säkrare och mer välmående. Det senare som en direkt följd av att pengar når statskassan. Det förra av mer naturliga skäl. Pengar som tvättas härstammar ofta från ljusskygga, kriminella organisationer som handlar med knark, vapen eller människor. Genom granskning och tillsyn kan Revisorsinspektionen komma åt företag som tvättar pengar från kriminalitet.

Rättshjälpstaxa 2019 – vad du behöver veta

21 aug 2019

Rättshjälpstaxan har stått still de senaste åren – och därmed har det blivit allt svårare att få rättshjälp. Här berättar vi mer om vad som gäller för rättshjälpstaxan 2019.

 

Inkomsttaket för att beviljas rättshjälp har inte höjts under de senaste 20 åren. Detta har gjort det svårare att få rättshjälp vid olika rättsfall – exempelvis vårdnadstvister och fall som rör sexualbrott. Enligt vissa kritiker riskerar detta att leda till sämre rättssäkerhet.

När det handlar om personer som får rättshjälp utomlands handlar det nästan uteslutande om sexualbrott. Men det går även att få rättshjälp i Sverige, då i huvudsak i vårdnadstvister och arbetsrättstvister.

Lagen trädde i kraft på 90-talet

Den rättshjälpslag som gäller idag trädde i kraft 1997. Tanken var att personer som hamnade i en rättslig tvist skulle kunna få hjälp med kostnaderna genom sin försäkring. Man hade dessutom möjlighet att söka ersättning för en advokat eller jurist om ens juridiska underlag (inkomster och tillgångar minus skulder och försörjningsbörda inte översteg maxbeloppet 210 000 kronor. Detta belopp höjdes några år senare till 260 000 kronor, men sedan dess har beloppet varit på samma nivå. Eftersom rättshjälpstaxan inte har skrivits upp i takt med den allmänna inkomstökningen så har det blivit allt svårare att beviljas rättshjälp. Det har under ett flertal tillfällen talats om att höja taket – men åren har gått utan att något har hänt. 2014 föreslog en utredning att taxan skulle höjas till 400 000 kronor, så att 80 procent av befolkningen skulle omfattas av rättshjälpen. 2014 var siffran nere i 43 procent. Trots detta genomfördes inte den föreslagna höjningen. Många är kritiska och anser att hela systemet med rättshjälp är meningslöst om en så stor del av befolkningen står utanför.

På samma nivå under en längre tid

Antalet beviljade rättshjälpsärenden har legat på samma nivå sedan lagen infördes, men då måste man tänka på att befolkningen har ökat kraftigt under dessa år.
Advokatsamfundet anser att detta är en fråga om bristande rättssäkerhet och tycker att det är orimligt att nivån är samma som den var för 20 år sedan. Samfundet anser att beräkningsunderlaget borde höjas så att det motsvarar en medellön.

För närvarande har dock inte regeringen några planer på att höja denna nivå. Ansvarig minister ville inte kommentera dessa uppgifter, men från regeringskansliet kommenterar man att rättshjälpen som den ser ut idag gör att de personer som bäst behöver hjälp också kan få den.

 

Rättshjälp vid bodelning

21 aug 2019

En bodelning kan precis som alla familjemål vara en knepig historia där man kan ha stort behov av kunnig juridisk hjälp. Men kan man få rättshjälp vid bodelning?

En generell regel gäller för familjemål: för att få rättshjälp i familjemål ska det finnas särskilda skäl. Exempel på vad som räknas som familjemål inkluderar vårdnadstvister, boende och umgänge. Men i dessa mål rekommenderas som regel familjerådgivning genom kommunen och det sociala. Det är först när tvisten tycks vara olöslig som domstolen går in för att avgöra den.

Vad är rättshjälp?

Hur ser det dock ut med rättshjälp vid dessa familjefrågor? Vi börjar med att gå igenom vad rättshjälp är.

Om du är inblandad i en tvist som du inte kan lösa genom samtal med motparten så kan du behöva juridiskt stöd. För att kunna betala advokaten eller juristen som hjälper dig kan du utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Men även om du inte har det försäkringsskyddet så kan du begära rättshjälp för vissa angelägenheter. Att få rättshjälp innebär alltså inte att du får automatisk hjälp att betala kostnaderna för din juridiska hjälp. Grundtanken är att du ska betala en del av kostnaden själv genom den så kallade rättshjälpsavgiften.

Detta ingår i rättshjälp:

  • Delar av kostnaden för ditt biträde (advokat/jurist), dock endast upp till 100 timmar. Vid särskilda skäl kan rättshjälpen bli mer omfattande än så. För minderåriga som inte har några pengar kan hela kostnaden betalas via rättshjälp.
  • Rättshjälpen betalar alla kostnader för bevisning vid allmän domstol, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen samt utredningskostnader upp till 10 000 kronor
  • Kostnader för tolk och andra översättningstjänster.
  • Ansökningsavgiften i domstol samt kopior av handlingar och andra dokument från myndigheter.
  • Rättshjälpen täcker även alla kostnader för medlare om så behövs.

Rättshjälp i familjetvister

Hur fungerar det med rättshjälp när det handlar om familjetvister? Här finns en hel del begränsningar, det krävs nämligen särskilda skäl för att man ska få rättshjälp.

Vid skilsmässa får man i normalfallet inte rättshjälp. För att det ska beviljas krävs det att det juridiska ombudet genomför mer omfattande insatser. Särskilda skäl i övrigt kan vara när föräldrarna inte kommer överens om ett eller flera barns boende, vårdnad eller umgänge.

Rättshjälp vid bodelning är ovanligt

Man får inte rättshjälp för bodelning i de flesta fall, men i särskilda fall kan staten betala för en bodelningsförrättare i högst fem timmar. En sådan är en opartisk person som domstolen utser. Denna person i i regel advokat eller jurist. Om det uppstår en tvist på grund av en bodelning så kan rättshjälp beviljas.

 

 

 

 

När det uppstått fastighetsrättsliga problem

6 aug 2019

Hur gör man när man känner sig lurad i en fastighetsaffär? Fastighetsaffärer är mycket stora affärer med mångmiljonbelopp inblandade, inte sällan både tiotals eller ibland hundratals miljoner beroende på läge och användningsområde.

Därför är det mycket viktigt att ta hjälp av en juridikbyrå som är specialicerade på fastighetsrätt. Det kan verkligen löna sig. En fastighetsjurist kan hjälpa till och utröna vilka rättigheter och skyldigheter du har när det gäller din fastighet och om du har lagen på din sida. Vid behov kan man dra ärendet till domstol och får då all stöttning genom hela rättsprocessen för att få till del en lyckad utgång. 

Anledning till oenighet

Vad kan då leda till oeninghet i en stor fastighetsaffär? Det finns såklart många frågor som det kan tvistas om. Det kan handla om tvister om hyresförhandlingar och att parterna är oense om vad som är en rimlig hyresnivå. Vid stora fastighetsköp kan det uppstå problem när det är oklart vilka driftskostnader och hyresnivåer som gäller. Det är viktigt att ange rätt siffror innan försäljning så att det stämmer. 

Fastighetens skick

Ibland känner sig en köpare av en fastighet lurad efter köpet. Vid besöket innan köpet såg allt ut att vara i sin ordning, men det visar sig efteråt att skicket inte alls är lika bra som det angivits. Och det leder till stora problem när detta ska hanteras. Vem ska egentligen betala renoveringen? Köparen eller säljaren? När sedan det påtalats uppstår en tvist om ansvarfrågan. Då måste det fastslås om säljaren hade vetskapen eller ej. Dolda fel är ett av de allra vanligaste ärendena hos våra domstolar. 

Det rekommenderas att genast ta hjälp av en kunnig jurist inom fastighetsrätt för att klara upp tvisten så snabbt som möjligt, helst utan att det behöver gå till en dyr rättsprocess.

Juridisk hjälp inom fastighetsrätt

Det är inte lätt att förstå alla lagar och regler inom fastighetsrätt och avtalsrätt för oss vanliga dödliga. Det är det en enorm hjälp med en kunnig och erfaren fastighetsjurist vid sin sida för att klara ut vilka rättigheter och skyldigheter du har. Och om det anses att du har rätten på din sida och motparten vägrar så behöver det lösas i domstol. Då behöver du ha en skicklig advokat som lägger fram bevis och för din talan på ett professionellt sätt för att utgången av målet ska bli som du önskar. Fastighetsaffärer handlar om stora pengar så det lönar sig att ta in rättslig hjälp.

 

Om du misstänks för misshandel

30 maj 2019

Det sägs att Sverige är ett land med mycket hög nivå på rättsskyddet, liksom i andra länder där man värnar demokrati och medborgarnas egna rättigheter. Vad som menas med rättsskydd, anser man att det innefattar en rättvis bedömning av misstankar om brott. Dels innebär ett väl fungerande rättsväsende att rättssystem faktiskt fungerar; anmälan om misstänkt brott ska leda till en ordentligt utförd utredning. Utredningen ska ge underlag för ett åtal, som leder till en rättegång. Rättegången ska sedan leda till antingen ett friande av misstankarna eller ett utdömt straff. Straffet ska sedan verkställas, antingen i form av böter, samhällstjänst eller fängelse. I vissa fall om den som är dömd, är konstaterat psykiskt sjuk, blir det psykiatrisk vård i stället för fängelse.

Under hela processen får man advokat

För att rättssystemet verkligen ska fungera ska både den som blir misstänkt för ett brott och den som är utsatt för brottet få chansen till en rättvis rättsprocess. Det görs genom att både den misstänktes rättigheter tas till vara under förhören. En advokat har möjlighet att ta del av allt det som polisen har för slags av bevis mot den som är misstänkt för brottet. En advokat har möjlighet att få prata med polisen om den förundersökning som pågår, men även den som misstänks ha blivit utsatt för ett brott har möjlighet att ha en advokat vid sin sida under hela utredningen. Den advokaten fungera som ett "målsägandebisträde" och ska utöva påtrycknignar så att åklagaren går vidare och åtalar den som är misstänkt skyldig till brottet.

En försvarare som är advokat är viktig

En lekman som ser på det svenska rättssystemet kanske kan tycka att de som är misstänkta för brott får alldeles för mycket hjälp och att man "daltar" med kriminella i Sverige, men för att rättssystemet ska fungera och vara rättssäkert för alla parter är en advokat mycket viktig för att inte den som är misstänkt, och inte bevisat skyldig ska få en rättvis rättsprocess. Vi vill ju inte ha en situation i Sverige där misstänkta blir fällda för ett brott som de inte har begått. Därför är en advokat viktig för hela rättsprocessen. Däremot måste vi ha polis och åklagare som på ett framgångsrikt sätt gör riktiga utredningar om misstänkta brott. Både den misstänkta förövaren och det utsatta offret behöver en duktig advokat vid sin sida. Är man till exempel misstänkt för en misshandel, måste man ha riktiga bevis på vem, när, var och hur misshandeln har skett. Här kan du läsa mer.

Hjälp ditt företag kan få vid skulder

13 maj 2019

Det finns lagar och regler när det kommer till företagande. Ibland kan man tycka att det finns gråzoner när det kommer till vad som är lagligt och inte just när det kommer till företagande. Är man ung och entusiastisk och gärna vill bli företagare och tycker att man antingen själv saknar en bra affärsidé, kan man alltid köpa ett "färdigt" företag.

Svårt låna pengar för att köpa företag

Problemet är bara den att finns det ett företag som går bra och har en bra affärsidé blir priset för att köpa företaget ganska högt. Det kanske inte alla har pengar till att köpa ett företag, och det är sällan som man får låna pengar på banken för att köpa ett sådant. Vissa människor som saknar samvete, kanske tänker att man kan köpa in sig i företaget och sedan plocka ut vinsten, som betalning för företaget som man just har köpt.

Trustor-härvan med samvetslösa människor

Så gjorde man i Trustor-härvan och där de skyldiga först lät företaget betala för att man köpt det och plocka ut vinsten. Sedan lägga ner det för att man inte vill betala sina skulder till Skatteverket. De skyldiga har sedan dess inte vistats i Sverige och har sökts utomlands. Däremot om man är ansvarsmedveten och vill driva ett företag på rätt sätt men inte har de pengar som krävs för att betala alla skulder och skatter som man som företagare måste betala i Sverige, kan man få ekonomisk och juridisk hjälp.

Hjälp vid betalningssvårigheter

En sådan hjälp är att man kan få någon som företräder företaget och på så sätt få hjälp med just den skuld som man inte kan betala. En företrädare som tar på sig ansvaret att företräda företaget, blir som om man blev myndig för ett företag. Man blir den som är ansvarig för företaget och får fatta beslut om hur man ska göra för att få företaget på fötter igen. Det är inte vem som helst som kan bli företrädare för ett företag, utan det måste vara en jurist som kan bli det.

Det ansvarar företrädare för

Om man skaffar sig en företrädare, så slipper styrelsen och VD att bli ekonomiskt skyldiga att betala för företagets skulder och ta pengarna ur egen ficka. En jurist som blir företrädare för företaget blir skyldig att omstrukturera företaget och får fatta beslut så att företaget kan betala sina skulder. Då är det viktigt att anlita en jurist som är duktig på det och har den erfarenhet som krävs för att lösa problemet. Här kan du läsa mer om företrädaransvar: https://www.företrädaransvar.se.

Om taket går sönder i en storm

9 feb 2019

De senaste åren har flera stora stormar härjat i Sverige, ofta sent på hösten och runt nyår. Senast var det stormen Alfrida som gick bärsärkagång i Roslagen och ute i skärgården, och ett oräkneligt antal hushåll blev strömlösa i flera veckor. Kostnaderna för stormen förväntas bli enorma. En sak som är särskilt otäck med hårda stormar är att de faktiskt fäller träd, vilket innebär risk att träden faller på hustak och orsakar stora skador och även innebär fara för människors liv. Under flera av de senaste större stormarna har träd knäckts och brakat rätt igenom taket på flera hus och in i rummen under. Som tur är har ännu inga dödsfall skett, men det är nog tyvärr bara en tidsfråga innan det händer.

Du får ersättning från ditt försäkringsbolag

Om ett träd faller på ditt tak i en storm, så får du ersättning från din hemförsäkring. För de flesta försäkringsbolag gäller att det ska ha blåst 21m/s eller mer, och vid en storm blåser det 25m/s. Vid försäkringsersättning måste du betala en självrisk, och det gäller även om det är din grannes träd som blåst ner på sitt tak. Det kan tyckas orättvist, men sådana är reglerna. Om trädet var ruttet eller i dåligt skick, och du har påtalat för grannen att han borde såga ner trädet, ska du dock vända dig till ditt försäkringsbolag. Det kan hända att ansvaret kan hamna på grannen, om trädet uppenbart varit i dåligt skick innan det föll. I så fall får grannen betala din självrisk via sitt försäkringsbolag.

Försäkringen gäller bara själva bostadshuset, och inte skador på oförsäkrad egendom, som växthus eller liknande. Ett garage täcks vanligen i hemförsäkringen. Är du osäker, kolla med försäkringsbolaget.

Anmäl skadan direkt

Om ditt tak blivit skadat ska du så snart som möjligt anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Fotografera skadan och skicka med anmälan. Så snabbt som möjligt skickar då Försäkringsbolaget ut en takläggare för att inspektera skadan och göra en bedömning av vad återställningen skulle kosta. När Försäkringsbolaget gått med på att betala ut ersättning för att laga taket kan takläggaren reparera taket. I sviterna efter Alfrida var det många takläggare i Stockholm med omnejd osm fick rycka ut, och fortfarande finns det skador på många tak.

Anlita inte takläggare själv

Du kanske tidigare anlitat en duktig takläggare i Stockholm som du varit nöjd med och vill anlita honom. Gör inte det, det är alltid försäkringsbolaget som dikterar villkoren vid skadereglering. Om du anlitar en takläggare på eget bevåg kan det hända att du blir utan ersättning, vilket för de flesta innebär en ekonomisk katastrof.

Rent teoretiskt kan man hävda att om skadorna på taket är akuta och riskerar att orsaka skador även inne i huset, till exempel genom att det regnar in, och du hade en takläggare som granne, skulle du kunna anlita denne för att laga skadorna redan dagen efter, men helt säker kan du inte vara. Att få rätt mot ett försäkringsbolag är svårt, även för den som har lätt att argumentera.

Många som vill ha tag i försäkringsbolagen

Vid större stormar är skador vanliga, och många människor hör av sig till försäkringsbolagen.  Räkna med att det kommer att ta tid att komma i kontakt och få hjälp, och försök under tiden att begränsa skadorna så mycket du kan genom att sätta upp presenningar och dylikt. Är huset obeboeligt och du måste ta in på hotell kan du i efterhand få ersättning för det av försäkringsbolaget, men i de flesta fall är det kanske lättare att sova hos grannen.

Private Banking-kunder har mer komplexa förhållanden avseende skatter och familjerätt

9 jan 2019

Har du hört talas om Private Banking? Tillhör du de förmögnas skara, vars placerbara tillgångar kan räknas i hundratusentals dollar, är chanserna antagligen större. Är du medelinkomsttagare som de flesta av oss kanske det inte är så troligt. Private Banking är en specialtjänst som blir alltmer vanlig i Sverige, i takt med att de rikaste kunderna blir flera. Det är en tjänst som riktar sig just till de rikaste kunderna och som innehåller kapitalförvaltning, rådgivning inom skatt och familjerätt, och en hel del annat. Grundtjänsten är ofta kostnadsfri, bankerna konkurrerar helt enkelt om de rikaste kunderna genom att erbjuda mer eller mindre frikostiga Private Banking-lösningar. Vill man ha många tilläggstjänster brukar det dock kosta extra.

De rika blir rikare

Allt fler blir mycket rika i Sverige. Ser man det på ett annat sätt är det så att det finns en begränsad skara människor som har den typ av tillgångar som i dessa dagar gör att det är lättare att få sitt kapital att växa. Idag finns det ungefär 100 000 svenskar som har placerbara tillgångar på en miljon dollar eller mer. Dessa kunder är högvilt inom Private Banking-världen. För en mycket förmögen person blir frågor kring kapitalförvaltning, skatt och familjerätt av naturliga skäl mer akuta och självlysande än de är för de flesta av oss.

Dynamisk kapitalförvaltning sätter snurr på pengarna

En förmögen person, särskilt en som nyligen blivit mycket rik, har ofta ett stort behov av hjälp med hur han ska hantera sin förmögenhet, och då är Private Banking en räddare i nöden. I regel får man en personlig bankman som håller järnkoll på förmögenheten och utövar diskretionär förvaltning av de placerbara tillgångarna. Det vill säga han håller uppsikt över värdepappersmarknaden och omplacerar efter var det finns störst chans för pengarna att växa. När man kommer upp i så stora förmögenheter som Private Banking-kunderna förfogar över så är det ju så att pengar genererar pengar, och då vill man så klart ha en person vid spakarna som vet hur en pengamaskin ska opereras.

Skatteplanering en stor del av Private Banking

Men det  är inte bara inom kapitalförvaltning som en rik kund kan behöva hjälp. Skatter är en stor fråga. Var ska man skatta, hur ska man skatta och finns det någon chans att slippa undan skatt? Vi vanliga dödliga finner oss oftast utan vidare knot i att en summa dras från lönen innan vi får den, men för en person som inte jobbar och bara ser hur en del av förmögenheten måste erläggas till staten varje år kan det vara svårare att acceptera. Det rör sig naturligtvis också om mycket större summor i skatt, ofta mer än vad en vanlig person tjänar på ett år. Med hjälp av Private Banking får man hjälp att skatteplanera och att optimera sina affärer så att skatten kan minimeras.

Familjerätt och avtalsrätt

För en förmögen person blir familjerättsliga avtal och dokument oerhört viktiga och något som ständigt kan komma att behöva regleras och justeras. Det handlar om äktenskapsförord, testamenten, gåvobrev och mycket annat som ofta rör mycket stora summor pengar. Beroende på hur familjebanden ser ut och förändras under livets gång behövs ofta juridisk hjälp kring detta, något som den som jobbar med Private Banking måste vara beredd på. Inte sällan finns advokater med expertis inom familjerätt knutna till banken för de kunder som erbjuds Private Banking.

Är du missnöjd med din målare?

2 jan 2019

Anlitar man en yrkesman så vill man också ha ett fackmannamässigt arbete utfört. Det är självklart, men tyvärr så har det blivit allt vanligare att se det motsatta. En privatperson anlitar exempelvis en målare, man betalar ganska mycket pengar och då jobbet sedan ska summeras så inser man att man förmodligen hade utfört ett bättre arbete på egen hand.

Antalet fuskjobb har ökat markant under senare år och det gäller inte enbart målare - det gäller alla yrkesgrupper vars tjänster faller in under rot-avdraget. Rot-avdraget har övervägande varit positivt. Kan man som kund dra av 30% av det totala beloppet för arbetet som exempelvis en målare lägger ner så är det något som A) skapar ett större sug och B) således stimulerar hela arbetsmarknaden. Fler företag startar, fler människor sätts i arbete och mindre pengar försvinner ner i det hål som tidigare inneburit svart betalning. Rot har varit bra, men den stora svagheten ligger i fuskjobben.

Hur ska man då agera? Om du anlitat en målare som utfört ett så pass undermåligt målerijobb på din husfasad i Stockholm - kan du ta detta vidare? Ja, det kan du. Du kan dels prova det rent civilt och inleda en tvist mot din målare. Dels så kan du också prova andra vägar innan. Kontakta exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden och låt detta organ genomföra en utredning samt komma med ett utslag. I de flesta fall brukar det fungera. Du kan även kontakta branschorganisationer och be dessa om råd i frågan.

Hitta rätt målare i Stockholm direkt istället

Det senare kräver dock att den målare du anlitat är ansluten till en sådan organisation och det leder oss till en helt annan fråga. Nämligen den som kommer att få dig att hitta rätt målare i Stockholm.

Vi menar nämligen att man i många fall faktiskt har sig själv att skylla som privatperson. Naturligtvis så är det förkastligt och fruktansvärt att råka ut för ett fuskjobb och hamna i en långdragen, svårlöst tvist med en målare. Men, är det inte så att denna hade kunnat undvikas? I många fall väljer folk med plånboken. Det är bra till viss del - man ska söka lägre priser och man ska försöka undvika att betala för mycket pengar.

Det ska dock inte innebära att man tar in offerter från flera olika målare i Stockholm och per automatik väljer den absolut billigaste. Gör man det - ja, då sätter man också mycket på spel. Det krävs alltid en undersökning innan man skriver ett avtal. En undersökning som innebär att man ringer referenser, att man kollar branschanslutningar, att man ser över ifall det finns f-skattsedel och att man kollar med Kronofogden om det finns några betalningsanmärkningar hos företaget. Är man beredd att göra allt detta så kommer man inte att riskerar att bli drabbad av fuskjobb på samma tydliga sätt.

En sista sak: betala alltid då jobbet är utfört och besiktigat. Lämna aldrig pengar i förskott. En gemensam nämnare mellan de som drabbats av fuskjobb är att de valt att betala i förskott och kanske halvvägs in i jobbet. Så fort målaren fått sina pengar så slutar han dyka upp eller kommer dit och utför ett riktigt halvdant arbete på det som återstår att måla. Pengar ska betalas efteråt.

Läs om hur en seriös målerifirma arbetar: https://www.målarenstockholm.se.

Då får du eller får inte rättshjälp

26 dec 2018

Rättssäkerheten är ganska hög i Sverige. Det är en av grundvalarna till ett demokratiskt och rättvist samhälle. Fru Justitia brukar avbildas med en våg i ena handen, svärdet i det andra och en bindel för ögonen. Tanken är att rättvisan ska vara rättvis; vågen visar vilken som väger tyngst. Svärdet står för straffet, som blir påföljden av ett bevisat brott har begåtts, och bindeln; det ska inte avgöras om man är rik, ser vacker ut eller har många kontakter. Inför lagen ska vi alla vara lika. Därför har alla som inte har tillräckliga medel, rätt till rättshjälp ifall man hamnar inför domstol. Särskilt gäller detta om man blir stämd vid en äktenskapsskillnad, eller om man blir stämd som företagare. 

Då får du inte rättshjälp

Om du har en hemförsäkring som inte täcker kostnader vid en domstol (de allra flesta gör faktiskt det) kan du få rättshjälp om du inte har mer än 260.000 kronor i årsinkomst. Du får endast rättshjälp om det rör rättsfall i Sverige. Du kan inte få rättshjälp, även om du skulle sakna en hemförsäkring om det kan antas att du har mer än 260.00 kronor i årsinkomst och det antas att du borde ha haft och skulle ha haft råd med en hemförsäkring som hade täckt beloppet för en advokat, eller tingsrättskostnader. Du får heller inte rättshjälp om det handlar om ett minder ärende som till exempel en registreringsåtgärd, ansökan om en lagfart, intecknign av en fastighet, en självdeklaration, testamente, äktenskapsförord, bouppteckning eller en gåvohandling. Du får heller inte rättshjälp om du blir häktad och åtalas för något brott. Då får du en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde.

I komplicerade fall avögr Rättshjälpsmyndigheten

Om det inte finns glasklara regler om hur man bör förfara och det inte är helt klart om du bör eller inte bör få ekonomisk hjälp, avgöra Rättshjälpsmyndigheten om du ska få ekonomisk hjälp. Det är alltid upp till den myndigheten att väga skälen mot varandra om du bör få rättslig hjälp eller inte. Rättshjälpen gäller också endast privatpersoner, aldrig företag eller föreningar och organisationer. Det ska också vara klart att du bör få hjälp, och att du behöver få hjälp av en juridisk hjälp och att staten är den som ska betala för dina kostnader i samband med den juridiska processen. Till exempel får du inte rättshjälp om det handlar om en obetydlig summa. Här kan du läsa om du behöver en juridisk hjälp i någon tvistefråga som rör en humanjuridisk angelägenhet: https://www.gemensamvårdnad.com.

Vad är företagsrekonstruktion?

21 nov 2018

I tidningar och på nyheterna stöter man ibland på begreppet företagsrekonstruktion. Det gäller ofta stora företag som det gått dåligt för under en tid, och ofta är en hel massa dotterbolag inblandade och det hela verkar vara en enda röra. Att begripa sig på vad en företagsrekonstruktion innebär och varför den sker är inte helt lätt, men vi ska här kortfattat försöka förklara begreppet.

Nästan alla företag kan genomgå en rekonstruktion

Det är sant att de företagsrekonstruktioner vi läser och hör om på nyheterna gäller stora och kända företag, men det är just på grund av att de är stora och kända och att det anses som en viktig nyhet att det går dåligt för dessa företag. Alla företag, stora som små, kan ansöka om att få genomgå en rekonstruktion. Undantaget är statliga företag och banker.

Ett företag på obestånd måste reagera

Enkelt uttryckt är en företagsrekonstruktion ett alternativ till konkurs. Ett företag som går dåligt ekonomiskt och inte kan betala sina löpande utgifter sägs vara på obestånd. Obestånd är ett viktigt begrepp inom företagsekonomi och kallas även insolvens. Ett företag som är insolvent måste så snar som möjligt vända utvecklingen, annars går man snart i konkurs. Alla om man är skyldig pengar, borgenärerna, vill nämligen ha tillbaka sina pengar och kan när som helst ansöka om att företaget försätts i konkurs.

Företagsrekonstruktion är ett sätt att undvika konkurs

Men innan ett företag går i konkurs kan det försöka få till stånd en rekonstruktion. En företagsrekonstruktion är ett specialtillstånd där alla skulder fryses, bolaget skyddas från att avtal sägs upp, som till exempel hyresavtal, och en lönegaranti sätts in, där företagets anställda får lönen utbetald av Länsstyrelsen medan rekonstruktionen pågår. På så sätt kan företaget få andrum och tid att se över sin verksamhet.

En advokat ansvarar för rekonstruktionen

Man tar dock som företag inte hand om rekonstruktionen själv. Om en rekonstruktion beviljas utser rätten en rekonstruktör, en advokat med inriktning på obeståndsrätt och med särskilda insikter om hur en företagsrekonstruktion går till. Det är denna advokat som sköter företaget under rekonstruktionen och förhandlar med borgenärerna för att försöka skriva ner skulderna. Dessutom hjälper rekonstruktören företaget att se över verksamheten och skala ner den vid behov.

Ett företag som är på obestånd bör så snart som möjligt kontakta en advokat och be om hjälp med en rekonstruktion. Ju tidigare en rekonstruktion kan komma igång, desto större chans har man att lyckas. Man har rätt att själv välja vem man vill ha som rekonstruktör, så en advokat kan kontaktas redan innan man ansöker och kan då göra en analys av möjligheterna att lyckas, förhandla med borgenärer och hjälpa till att skriva en ansökan till tingsrätten. Att redan tidigt i processen ha en advokat vid sin sida är ovärderligt för ett företag som vill lyckas med en rekonstruktion.

En lyckad rekonstruktion kräver god förhandlingsteknik

Om tingsrätten godkänner rekonstruktionen förhandlar rekonstruktören med borgenärerna för att försöka skriva ner skulderna till en nivå som företaget klarar av och som borgenärerna kan acceptera. Om förhandlingarna lyckas kan företaget bli av med sina skulder och borgenärerna får tillbaka åtminstone en del av sina fordringar, vilket i de flesta fall är bra för alla inblandade arter.

Chanserna att klara sig efter en rekonstruktion

Om ett företag blir av med skulderna och kan börja bedriva sin verksamhet på ett vinstgivande sätt igen, anses rekonstruktionen vara genomförd och upphör genom beslut i tingsrätten. Eventuella avtal kan dock återigen sägas upp, så det är inte ovanligt att ett företag till exempel blir av med hyreskontraktet, vilket kan vara ett problem för små rörelser. Över huvud taget kan sägas att ju större och inflytelserikare ett företag är, desto större chans har det att klara tiden efter en företagsrekonstruktion. För ett litet företag utan många kunder väntar ett stort arbete med att försöka få sina kunder förtroende åter.

Har du blivit utsatt för en våldtäkt?

23 sep 2018

De flesta övergrepp sker inte ute på gatan i skydd av mörkret. Även om de rena överfallsvåldtäkterna tyvärr har ökat i Sverige så är det fortfarande så att de flesta övergreppen och våldtäkterna sker i hemmet och av någon som man som brottsoffer känner - eller kanske har en relation med.

Det gör att vi förmodligen har ett stort mörkertal att ta hänsyn till och där många kvinnor inte väljer att anmäla att de blivit utsatt för en våldtäkt. Man kanske dels är chockad, dels förnekar att den ägt rum och dels också anklagar sig själv - vad hade jag på mig, gav jag inviter som missuppfattades, sa jag i själva verket ja?

En våldtäkt är en våldtäkt, även om man känner förövaren. Och, det handlar om en allvarligt brott som kan ge fängelse. Det är också därför som man måste försöka samla mod och göra en polisanmälan.

Om det var något som man kunde se i samband med Me-too så var det att A) våldtäktsmän finns i alla klasser, samhällsskick, åldrar och etnicitet och B) ingen är ensam i detta. Me-Too öppnade luckan och där historierna plötsligt vällde fram. Några män blev fällda, andra inte - för alla kvinnor så blev det dock en personlig revansch och upprättelse. Den ska man ta lärdom av.

Anmäler man en våldtäkt så får man också en personlig upprättelse, en gärningsman - förhoppningsvis - fälls och en chans att gå vidare i livet. Det senare är naturligtvis lättare sagt än gjort: att bli utsatt för en våldtäkt är ett fruktansvärt trauma där man behöver hjälp och stöttning för att minimera skadorna. Kvinnojourer och psykologer (som man kommer i kontakt med vid anmälan) fyller en enorm funktion i detta.

Ditt målsägandebiträde kostar ingenting

Ett av de största stöden får man av sitt målsägandebiträde. Detta både rent juridiskt, men även sett till det rent mentala. För att förstå det senare måste man ta hänsyn till att det tar lång tid innan en förundersökning är färdig och att det under den tiden kan hända ganska mycket som påverkar.

Vi kan ta det uppmärksammade fallet i Bjästa som exempel på yttre påverkan. En flicka blev där våldtagen på en skoltoalett. Förövaren var en populär kille; något som också visade sig i det stör han fick av omgivningen. Flickan å sin sida blev utsatt för en massiv hatkampanj och det spelade heller ingen roll att pojken senare erkände denna våldtäkt (och även genomförde en annan). Flickan blev utmålad som en lögnare - pojken som en hjälte. Det stöd som flickan fick från sitt målsägandebiträde ska inte underskattas i detta. Liknande paralleller kan dras även till andra fall där man som offer lämnas vind för våg; där omgivningen väljer sida och där man plötsligt står ensam.

En annan sak som många upplever är att de blir ansatta av frågor som rör klädsel och annat - både från polis och senare vid rätten. I och med att ett målsägandebiträde är med hela vägen - från polisförhör, via rättegången och till dom meddelats - så blir han/hon mer än bara juridisk hjälp: han/hon blir ett gigantiskt stöd som gör att många hittar orken att fortsätta.

Ett ärende som kan ge fängelse - som en våldtäkt - ger dig rätt att få ett målsägandebiträde bekostat av staten. Valet är också relativt fritt och ger dig som offer en möjlighet att hitta en jurist du verkligen har förtroende för.

Läs mer om den hjälp du som brottsoffer kan få: https://www.våldtäkt.com.

Det kan advokat göra för någon brottsmisstänkt

4 jul 2018

Det är inte många som kommer i klammeri med rättvisan, som det heter. Är man inte kriminell, eller umgås i kriminella kretsar, kommer man inte i kontakt med polis eller åklagare, eller är med om någon rättegång. Däremot kan man alltid råka ut för en tvist med någon, eller med ett företag eller en vårdnadstvist, till exempel. Det är en helt annan sak som inte har att göra med om något brott har begåtts eller inte. Man skiljer på ett brott, som en polis eller åklagare ska bevisa i en rättegång, och rättegång som handlar om en tvist som två parter befinner sig i. Sedan kan man ju alltid råka befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt och det är här vi tar upp vad som skulle kunna hända om just det hände. 

För det första är det viktigt at komma ihåg att även om man är misstänkt (eller till och med skyldig) till ett brott har man alltid rätt till ett bra försvar. Det är inte så att alla advokater altid ser till att skyldiga slipper fängelse. Det är inte så det fungerar. Även en advokat kan påverka någon som faktiskt är skyldig att erkänna det – om det är så. Är personen oskyldig kan även en advokat göra en egen utredning som visar att den som är misstänkt faktiskt är oskyldig. Därför går vi igenom vad en advokat faktiskt kan och får göra, innan en rättegång som skulle kunna bevisa att någon är oskyldig.

1. En advokat får läsa vad vittnen har sagt

En advokat får inte förhöra vittnen. Det kan vara så att polisen inte vill att de blir påverkade innan en rättegång. Det som en advokat däremot får göra är att läsa och ta del av vad vittnen har sagt och får sedan under rättegången förhöra ett vittne och ställa frågor till den personen.

2. Advokaten får ta del av bevisen

En advokat får alltid en möjlighet att få se och veta vilka bevisen är. En advokat får alltid leta efter bevis som kan bevisa att någon är oskyldig. Både de som är anklagade och eventuella brottsoffer har rätt till advokat, men en advokat till ett brottsoffer, kallas målsägandebiträde, och får ta fram egna bevis på att någon är skyldig till brottet. Så var det när ett målsägandebiträde tog fram ett larmsamtal som visade att en kvinna som blivit våldtagen, var helt uppriven efter brottet hade begåtts, i motsats till vad de som gjorde sig skyldiga till våldtäkten påstod att hon var med på våldtäkten.

3. Advokaten får tala med polisen och fråga om bevis och vittnen

Även den som är misstänkt för något brott får veta vilka bevisen är mot den personen, och den advokaten och den misstänkte får läsa vad vittnen har sagt. Det är för att advokaten och den misstänkte ska få kunna motbevisa det som bevisen kan visa.

4. Ibland får advokaten yppandeförbud

Även om den misstänktes advokat får göra en hel del för att bevisa att någon är oskyldig, kan åklagare och polis ge advokaten ”yppandeförbud”, vilket betyder att advokaten inte får prata med någon annan om vad som polisen och åklagaren har kommit fram till. Och det kan betyda att den som är advokaten inte får prata med någon annan, eller med massmedierna om vad som har kommit fram i utredningen. Det kan även vara så att den misstänkte inte får läsa tidningar eller lyssna på nyheter, som rapporterar om det som pågår innan en rättegång. Det är för att den som är misstänkt inte ska kunna förbereda sig på vad han eller hon ska säga och reagera på de bevis som faktiskt finns.

Lästips: Vill du läsa mer om en brottmålsadvokat? Klicka här: http://www.brottmålsadvokatstockholm.biz.

← Äldre inlägg