Rättshjälp

Vad är revisorsinspektionen?

Vad är revisorsinspektionen och vilken huvudsaklig uppgift har man? Den huvudsakliga uppgiften som ligger hos Revisorsinspektionen är att skapa en stark revisorskår i Sverige - en kår som har ett högt förtroende hos både näringsliv och hos allmänheten. Detta sker dels via tillsyn av kvalificerade revisorer och dels också via examinationer och auktorisering av nya revisorer och revisionsbyråer. Revisionsinspektionen agerar på uppdrag av regeringen och är expert på alla frågor som rör revision och revisorer.

Myndigheten hette vid starten 1995 Revisorsnämnden och innan detta - från början av 70-talet - så sköttes uppgifterna av Kommerskollegium. Från och med 2017 så heter man Revisorsinspektionen. Verksamheten har två huvudsakliga uppgifter:

  • Att säkerställa tillgången från näringslivet och samhället vad gäller kvalificerade revisorer.
  • Att utveckla både god revisionsed och god revisorsed på ett ändamålsenligt sätt.

Detta är målen man har. Men vägen dit är också intressant att nämna. Kort sagt: hur når man dessa mål och hur arbetar man för att kunna säkerställa tillgången från exempelvis Näringslivet gällande revisorer som är kvalificerade för uppgiften? Man jobbar mycket med tillsyn av kvalificerade revisorer och av företag inom revision. Man kontrollerar att god revisionsed präglar arbetet och att lagar och regler följd.

revisor

Man utbildar och auktoriserar revisorer

Utbildning är en annan viktig del. Revisorsinspektionen genomför prov för examination av revisorer och man utfärdar även godkännanden samt auktoriserar revisionsföretag och revisorer. Genom dessa steg så kan man också se att de revisorer som är verksamma i Sverige - exempelvis externt på en redovisningsbyrå - håller högsta klass och följer de regler och lagar som finns inom det som kallas för God Revisorsed.

Vem som helst kan kalla sig revisor, men för att bli auktoriserad och för att arbeta med en revision av exempelvis ett större aktiebolag så krävs det att man är auktoriserad och godkänd. Det blir man genom denna myndighet.

Viktiga frågor för samhället

En viktig fråga i dagens samhälle gäller pengatvätt och eventuell finansisering av terrorstämplade organisationer. Här fyller revisorsinspektionen en stor uppgift. Genom att vid tillsyn kontrollera att revisorer följer sina skyldigheter enligt penningstvättslagstiftningen så kan förhindra detta. Skulle man vid en tillsyn upptäcka oegentligheter så är man enligt lag skyldig att rapportera detta. Man äger även rätten att vidta disciplinära åtgärder mot revisionsföretag eller revisorer som visat sig ignorera den rådande lagstiftningen vad gäller tvätt av pengar.

Genom detta arbete så ser man till att vårt samhälle är säkrare och mer välmående. Det senare som en direkt följd av att pengar når statskassan. Det förra av mer naturliga skäl. Pengar som tvättas härstammar ofta från ljusskygga, kriminella organisationer som handlar med knark, vapen eller människor. Genom granskning och tillsyn kan Revisorsinspektionen komma åt företag som tvättar pengar från kriminalitet.

14 Oct 2019