Rättshjälp

Vad innebär vårdnadsöverflyttning?

Efter tre års av placering i ett familjehem ska socialnämnden avgöra om det finns grund för vårdnadsöverflyttning till familjehemmet – Vad innebär vårdnadsöverflyttning?

Det finns flera olika orsaker till att ett barn blir placerat i ett familjehem och vistelsen där kan vara relativt kort – eller under ett flertal år. När barnet har bott hos samma familjehem i tre år ska en utredning påbörjas som ska påvisa om vårdnaden ska flyttas över till familjehemmet eller inte. 

Kan initieras av familjehem, förälder eller socialtjänsten 

Det är socialtjänstens ansvar att lyfta denna fråga. Men det kan även ske på initiativ av familjehemmet eller föräldrarna. En handläggare ska i detta fall påbörja en utredning som ska vara slutförd inom fyra månader. 

Utredningen ska ha fokus på barnets bästa och utifrån detta komma med ett beslut om vem som bör ha vårdnaden. Man tar in åsikter från familjehemmet, föräldrarna, omgivningen och inte minst barnet själv. 

Omprövning var sjätte månad

Om utredningen kommit fram till att en vårdnadsförflyttning inte bör ske tas frågan upp med ett intervall av sex månader. Förutsättningar kan ändras som i längden alltså ändrar beslutet. 

Ska skapa trygghet

Att växa upp i ett familjehem innebär alltid en viss osäkerhet. Ska jag stanna här för alltid eller åka hem snart? Med tiden byggs även starka band mellan barnen och familjehemmet. Målet med vårdnadsöverflyttning är därmed att skapa trygghet för barnet. Sker en överflyttning kan barnet vara säker på att få växa upp resterande uppväxt på samma ställe. 

Blir särskilt förordad vårdnadshavare

Vid en vårdnadsförflyttning blir familjehemsföräldrarna särskilt förordade vårdnadshavare. Det liknar vårdnadshavare gällande juridiskt ansvar. Man får därmed ta beslut inför skola, vård och omsorg. Däremot får man inte arvsrätt mot familjehemmet – det står kvar mot biologiska föräldrar. Det är en punkt som därmed skiljer mot adoption.

Familjehemmet får fortsättningsvis ersättning från socialtjänsten men man har inte samma kontakt med dessa längre. Den formella kontakten bryts och tas inte upp förrän det eventuellt uppstår några problem. 

För många familjehem blir detta en trygghet utifrån många olika perspektiv. Man är säker på att barnet kommer bo kvar i hemmet, oavsett vad som händer. Därmed kan man även ha kontakt med biologiska föräldrarna på ett annat sätt. 

Vid frågor

Vid frågor kring vårdnadsöverflyttning bör man i första hand vända sig till den socialsekreterare som är ansvarig för det barn som är placerat i familjehemmet. Efter att vårdnadsöverflyttning skett tar däremot den egna kommunen över ansvaret vilket kan innebära att man får vända sig till en annan enhet. 

26 Feb 2020