Rättshjälp

Kontraktsbrott? Lös det med ett skiljeförfarande

Har det skett ett kontraktsbrott och ni vill lösa det snabbt och man vill inte hamna i en offentlig domstolsprocess? Håll låg profil och använd er av ett smidigt skiljeförfarande istället.

Som alternativ till tvistlösning vid domstol kan man använda sig av ett så kallat skiljeförfarande. Det är vanligt att det i kommersiella avtal står hur en eventuell framtida tvist ska lösas i en skiljeklausul. Vid ett kontraktsbrott bör man alltså börja med att läsa igenom avtalet för att se om något särskilt avtalats för hur denna situation ska lösas. Om det står att ett skiljeförfarande ska användas finns det både en standardvariant och en förenklad variant.

Hur går ett skiljeförfarande till?

Skiljeförfarandet går, enkelt beskrivet, till så att parterna utser varsin skiljeman, som inte får vara jävig, men utöver det kan vara i princip vem som helst, gärna en expert inom området. Även någon som arbetar som ordinarie domare i en domstol kan ställa upp som skiljedomare. De två skiljemännen utser en tredje skiljeman och tillsammans är de tre skiljenämnden. Skiljenämnden kallar till en muntlig förhandling där parterna framför bevis och argument och därefter beslutar nämnden, inom en viss tid, om en skiljedom. När man väljer att använda sig av ett skiljeförfarande kan domen inte överklagas och ska verkställas omedelbart. Ett förenklat skiljeförfarande går snabbare och sker med bara en skiljedomare och vanligen utan någon muntlig förhandling.

Fördelar med att välja ett skiljeförfarande

En stor fördel med att använda sig av ett skiljeförfarande är att det kan spara in väldigt mycket tid för båda parterna i jämförelse med den tid som en process i en rättegång skulle ta. Ett skiljeförfarande kan beläggas med sekretess vilket är en fördel om man till exempel kommer att avhandla uppgifter om sitt företag man inte vill ska bli offentliga som vid en domstolsprocess. Genom att parterna själv får utse skiljemännen kan man försäkra sig om att de som dömer i ärendet är kunniga inom till exempel just det aktuella juridiska området eller har den tekniska kompetensen som behövs för att förstå viktiga detaljer i fallet.

En annan fördel, och något som är vanligt vid internationella avtal mellan parter från olika länder, är att man kan avtala om vilket språk en eventuell tvist ska lösas på eller vilka lagar och regleringar som ska tillämpas. Att på förhand ha bestämt sådant kan skapa en trygghet vid ingåendet av avtal. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sajt: https://www.skiljeförfarande.se

17 Apr 2020