Rättshjälp

Aktieägaravtal – trygghet för delägare

Om du vill ta in flera delägare i ditt företag, bör du se till att upprätta ett aktieägaravtal. Med ett sådant avtal undviker parterna framtida tvister.

Kompanjonerna Frans och Anders äger tillsammans ett aktiebolag. De är båda utbildade inom biokemi och har utvecklat en produkt inom miljöteknikområdet. De har själva kunnat finansiera utvecklingsarbetet och kunnat testa sin produktidé i laboratorieskala. Den fungerade!

För att kunna gå vidare behöver de bygga en uppskalad version av produkten. Den ska bli en referensanläggning vid kundkontakter. Men en sådan anläggning kostar flera miljoner. Det kapitalet har inte Frans och Anders. De söker bidragsmedel från en statlig myndighet som stöttar den typ av verksamhet kompanjonerna bedriver.

Aktieägaravtal vid behov av riskkapital

De sökta bidragen blir beviljade men det förutsätts att dessa medel balanseras med lika stor insats av ägarna till bolaget. För att lösa problemet söker ägarna att få in externt riskkapital. En privat riskkapitalist är intresserad och lägger fram ett förslag till aktieägaravtal. Om avtalet accepteras finns stor risk att de ursprungliga ägarna skulle spädas ut och hamna i minoritet.

Tillsammans med en egen advokat arbetar ägarna fram ett korrekt aktieägaravtal som är mer fördelaktigt för de två innovatörerna. Parterna kommer överens om att vissa beslut skall fattas med enhällighet. Redan i aktieägaravtalet finns riktlinjer för hur ett eventuellt behov av utökat kapitalbehov skall täckas upp av delägarna. Den tillträdande aktieägaren har som mål att sälja sina aktier på relativt kort sikt. För att skydda de ursprungliga ägarna införs en hembudsklausul i avtalet och i bolagsordningen.

5 Apr 2023