Rättshjälp

Så kan en advokat hjälpa vid LVU

LVU står för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU är en så kallad tvingande lag som alla i en familj måste följa. När sociala myndigheter tar beslut om att ett barn eller en ungdom ska tas omhand enligt LVU ska barnet och dess föräldrar eller andra vårdnadshavare acceptera myndigheternas beslut.

Enligt LVU ska barn och unga få en omvårdnad som gör att de kan må bra. Men ibland tycker inte familjerna att myndigheterna agerar rätt, både föräldrar och barn kan tycka att sociala myndigheter tar fel beslut. För en familj som lever med ett LVU-beslut som man är missnöjd med kan det vara på plats att ta hjälp av en advokat som för din eller ditt barns talan.

När myndigheterna tar beslut om ett omhändertaganden enligt LVU grundar sig deras beslut i regel på en utredning som socialtjänsten har gjort. Utredningen handlar i grunden om barnets förhållanden i hemmiljön och hur livet ser ut i övrigt. Ibland blir det fel i utredningarna. Det har visat sig att olika kommuner arbetar olika med dessa utredningar, i vissa kommuner finns det tydliga brister i utredningarna och det händer att socialtjänsten saknar ett enhetligt agerande i den här typen av ärenden.

Det händer att barn placeras i ett familjehem enligt LVU utan rättsäkra bestämmelser som kan motivera placeringen. Ibland är det själva åtgärden som är fel. Ibland brister utredningen i om det nya familjehemmet är tillräckligt bra för att fungera som ett så kallat HVB-hem.

Advokathjälp i domstol

Den här typen av ärenden kan avgöras i domstol. Det är då domstolen som utser ett juridiskt ombud (offentligt biträde) för de inblandade föräldrarna eller för barnet. Det är staten/det allmänna som står för kostnaden. Om du själv har hamnat i den här typen av ärende behöver du alltså inte betala ditt juridiska ombud själv.

Enligt LVU kan soc, alltså myndigheter besluta att ett barn här i Sverige ska bli omhändertaget med omedelbar verkan. Då ska barnet lämna sin familj direkt på en gång. Ett sådant beslut kan bero på ett par olika anledningar:

  • Barnet mår dåligt med sina föräldrar. Barnet eller ungdomen kan komma till skada hos sina vårdnadshavare. Därför krävs omedelbara insatser. Det kan till exempel finnas risk för att barnet blir utsatt för sexuella övergrepp eller annat våld i hemmet. Det kan också hänga ihop med att föräldrar eller andra vårdnadshavare är i ett för dåligt skick för att sköta omvårdnaden av barnet. Det kan bero på missbruk av olika slag eller andra problem inom familjen.
  • Det finns också skäl för ett omhändertagande från sociala myndigheter när barnen eller tonåringen själv lever på ett destruktivt sätt. Om barnet gör saker som innebär risk för att barnet ger sig själv skador ska familjen få hjälp omedelbart.

LVU är ofta en sista utväg. Det myndigheterna tar till när man redan provat andra insatser för att hjälpa barnet.

Mer information finns att hitta här: http://www.lvuadvokat.se/.

3 Mar 2017