Rättshjälp

Så fungerar socialnämnden och socialtjänsten i din kommun

Förut mellan 1902 fram till 1982 fanns barnavårdsnämnder i Sveriges kommuner som tog beslut om barn som ansågs fara illa, eller hade gjort sig skyldiga till ungdomsbrottslighet, skolk eller tiggeri. I vissa kommuner innebar det att först låg dessa frågor på skolstyrelsen. På den tiden har barnavårdsnämnderna kommunala förtroendenämnder med rätt och skyldigheter att tvångsomhänderta barn. En del andra nordiska länder hade till skillnad från Sverige särskilda familjedomstolar.

Socialnämnd och socialtjänst efter 1982

Efter 1982 tog kommunernas socialnämnder rätten och skyldigheten att omhänderta barn som riskerade att fara illa, antingen om föräldrarna (den ena eller båda) missbrukade alkohol eller narkotika, om barnen blev utsatta för brott eller misshandel eller någon form av misskötsel. Andra fall som barnen kan omhändertas är om den unga själv missbrukar alkohol eller narkotika, gör sig skyldig till ungdomsbrottslighet eller missköts av föräldrar på ett grovt sätt.

... och skillnaden mellan dem

Skillnaden mellan socialnämnd och socialtjänsten kan liknas vid hur skillnaden är mellan regering och riksdag, grovt sett. Regeringen är den som ska verkställa det som riksdagen stiftar lagar om. Att stifta lagar är ett av riksdagens främsta arbetsuppgift. Regeringen är det yttersta verkställande organet, uppdelat i flera utskott, som alla ska verkställa det som regering och riskdag beslutar om.

I en kommun är det framför allt kommunfullmäktige som fattar alla beslut som rör kommunen och deras invånare. Som verkställande organ finns kommunstyrelsen, med olika nämnder som ska verkställa det som kommunfullmäktige beslutar om. Precis som riksdagen har sina utskott; Konstitutionsutskottet Utrikesutskottet och så vidare, har även kommunerna egna nämnder där beslut fattas. Medan kommunstyrelsen i likhet med regeringen är verkställande organ för kommunen. Kommunstyrelsen är en förvaltning, som har som uppgift att verkställa det som kommunfullmäktige har beslutat. 

Vad händer när en anmälan kommer in om barn?

Om ett barn uppmärksammas av socialtjänsten, oftast med en anmälan från skola, dagis, eller andra vuxna kring barnen, brukar socialtjänsten inleda någon utredning, i enlighet med Socialtjänstlagen ”om barns bästa”. Skulle då socialtjänsten komma fram till att ett barn bör omhändertas, är det alltid socialnämnden som fattar det beslutet. Det fattar inte socialtjänstemännen. Det är alltså upp till socialnämnden att fatta sådana beslut. Däremot brukar socialnämnderna i kommunen till 99 procent luta sig mot den utredning som socialtjänsten brukar komma fram till.

Däremot har många kritiserat Socialtjänsterna i många kommuner för att blunda för barn som själva har slagit larm om att de inte mår bra i vissa situationer. Det har även förekommit stora massmediala skandaler där barn klart har utsatts för både våld och sexuella brott utan att socialtjänsten har ingripit för skydd av barnet. Andra har kritiserat socialtjänsten för flathet gentemot föräldrar och inte har självständigt utrett barns behov av skydd och omhändertagande.

ledset barn

14 May 2018