Blogg

Sida 2

Du har alltid rätt till juridisk hjälp

9 jan 2018

Alla har väl gått igenom ett dödsfall som ligger nära familjen. De första begravningar som man går på brukar vara någon gammal faster, moster, mor- eller farföräldrar. Det är sorgligt om någon som man håller kär går bort. Samtidigt är det paradoxalt nog det enda man kan vara säker på; att alla ska dö en dag. Ändå är vi märkligt nog inte förberedda på det. Vi håller döden borta på mer än armslängder bort. Detta samtidigt som vår vardag innehåller mord som underhållning; i form av skönlitteratur; deckare och TV-program. Mest är det amerikanska och brittiska filmer och underhållning, så till den grad att många unga tror att vi även i Sverige har en jury som ska döma i rättegångar, att man kan betala borgen får en misstänkt och häktad person. Som pedagog och lärare river man sig i håret av förskräckelse över den låga utbildningen våra skolelever visar prov på.

Skillnad mellan amerikansk och svensk domstol

I Sverige har vi ingen annan jury i domstolarna. Här kan man alltså inte betala sig ur en häktning. I en svensk domstol sitter en eller tre domare, omgiven däremot av nämndemän, som är frivilliga lekmän (– och kvinnor) som dömer i rättegångar. Nämndemännen är politiskt aktiva och som utsetts av partiet att sitta i domstolen. Alla som misstänks för brott som faller under allmänt åtal (grövre brott) har rätten till rättshjälp, antingen en offentlig försvarare, eller en advokat som bekostas av staten.

Hemförsäkringen täcker civila tvister

Skulle du gå till en tvist i något civilt mål, utgår en ersättning till den advokat som du anlitar ur din egen hemförsäkring. Har du ingen hemförsäkring och har en årsinkomst som är mindre än cirka 200.000 kronor om året, får du hjälp av ett så kallat rättsskydd, och staten kan då utse en advokat till dig. I vilket fall behöver du inte stå ensam, varken om du blir misstänkt i ett allmänt åtal, eller om du hamnar i en civilrättslig tvist. Det är en av grundbultarna i ett demokratiskt samhälle. Skulle du hamna i en arvstvist, till exempel, kan du alltså få rättslig hjälp.

Juridisk hjälp vid dolda fel

8 nov 2017

Att upptäcka ett fel i ett hus som man inte kände till vid köpet är en obehaglig överraskning. Att sedan dessutom få felet klassat som dolt kan leda till ännu mer obehag. Faktum är att man som köpare har mycket liten rätt i förhållande till säljaren när det gäller dolda fel, speciellt om säljaren har en dolda fel-försäkring hos ett försäkringsbolag.

Vad är ett dolt fel?

Låt oss ta det från början. Ett dolt fel är ett fel på ett hus som inte rimligen kunnat upptäckas innan köpet, och som inte heller varit känt av säljaren. Som köpare har du undersökningsplikt när du ska köpa ett hus, du är helt enkelt skyldig att själv göra en besiktning eller få en besiktning utförd av en fackman. Om ett fel är av den karaktären att det inte rimligtvis kunnat upptäckas av dig eller besiktningsmannen, vanligtvis en fuktskada i badrum eller i husgrunden, räknas de som dolt fel, men bara om husets skick och ålder tyder på att det är osannolikt att felet uppstått. Hänsyn tas till de byggnadsregler som gällde då huset uppfördes. Om en viss typ av hus från en viss tid visat sig ha dolda fel räcker det för att hävda att köparen borde ha väntat sig att ett sådant fel uppstått.

Kontakta en jurist

Som synes är det många parametrar och krav som ska uppfyllas för att ett fel ska räknas som dolt. Det första du bör göra när du upptäckt ett dolt fel är därför att kontakta en jurist med erfarenhet inom fastighetsrätt. En jurist kan hjälpa dig att bedöma felet och sannolikheten för att det ska klassas som dolt. Det kan även vara en bra idé att låta juristen föra din talan i samtal med säljaren och dennes eventuella försäkringsbolag.

Försäkringsbolag

Om säljaren har en dolda fel-försäkring kommer försäkringsbolaget att avkräva dig omfattande dokumentation rörande felet, inklusive bilder och fakta som styrker din tes. Det är alltid köparen, alltså du, som har bevisbördan gentemot säljaren och ett försäkringsbolag vet att utnyttja eventuella gråzoner. Dessutom har ett försäkringsbolag en jättebudget att lägga ner på varje enskilt fall för att slippa betala ut försäkringen, vilket gör att de kommer att göra allt de kan för att bevisa att säljaren har rätten på sin sida.

Rättegång

Det är alltså viktigt att ha en kunnig jurist vid sin sida för att ha någon chans att få igenom sina krav på sänkt köpeskilling eller skadestånd. Om konflikten inte går att lösa sinsemellan är den sista utvägen för en köpare att stämma säljaren inför tingsrätten. En jurist avgör bäst om detta slutliga steg ska tas, beroende på de chanser han avgör att du har att få rätt. I de allra flesta fall når dock köpare och säljare med hjälp av sina ombud en överenskommelse som passar båda.

Så fungerar ett samarbetssamtal

25 okt 2017

Om man ska tala om en skilsmässa eller en separation i termerna om att en sådan är lycklig så kan man luta sig mot några parametrar. Är beslutet ömsesidigt, kan parterna komma överens vid bodelningen, kan man även fortsatt umgås som vänner och kan man komma överens om vårdnad, boende, försörjning och umgänge? Det senare gäller naturligtvis vid separationer och skilsmässor där barn är inblandade. Det är just barnen som ofta tar den största smällen vid separationer och som drabbas allra mest - detta egentligen oavsett hur friktionsfritt processen förflutit.

En traumatisk upplevelse

Att se sina föräldrar skiljas kan vara traumatiskt och det är också därför som man alltid – och utan undantag – måste se till barnens bästa vid en skilsmässa/separation. Felet många föräldrar gör handlar om att man vill skydda barnet och att man därför lägger locket på om vad som händer. detta är i själva verket en björntjänst då denna uteslutning kan leda till osunda grubblerier – är det mitt fel att mamma och pappa skiljer sig, bråkar de om mig, älskar de mig inte länge – och att det kan hämma barnet och ge känslomässiga ärr som är svåra att bli av med. Öppenhet är en nyckel. Berätta vad som händer (utan att gå in på detaljnivå), informera utan att skuldbelägga eller förvandlas till offer och se till att barnet känner sig älskat. Det brukar ge bäst resultat.

Uppslitande vårdnadstvist

Det finns dock skilsmässor som inte på något sätt följer det önskade mönstret. Skilsmässor där föräldrarna inte kommer överens och där barnen hamnar mitt i en uppslitande vårdnadstvist. En vårdnadstvist är speciell sett till att den dels tar lång tid att lösa, att man dels får vara beredd på en stor känslomässig prövning och att utslaget – domen – kan anses som orättvis. Vi ska inte säga mer om vårdnadstvist än så – här kan du läsa mer om hur en sådan fungerar samt vilket typ av juridiskt ombud som man bör anlita i ett sådant läge.

Istället ska vi se till en viktig del i att förhindra vårdnadstvisten – nämligen ett samarbetssamtal. Varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda ett – eller flera samarbetssamtal till föräldrar som befinner sig i en skilsmässa/separation och där man genom denna lösning vill förhindra att en vårdnadstvist tar sin början. I många fall så handlar konflikten egentligen om att de vuxna inte kan föra ett normalt samtal – man är så färgade av sina egna känslor mot den andra att man inte kan komma överens om någonting längre. Det kan således leda till att vårdnaden, boendet, försörjningen och umgänget med/för barnet – efter separationen – inte går att lösa.

Ett samarbetssamtal kan förhindra en vårdnadstvist

 

Ett samarbetssamtal innebär att man får sitta ned tillsammans med utbildade socionomer och föra fram sina åsikter/önskemål. detta sker först enskilt och därefter så sker samtalet med båda föräldrarna närvarande. märk väl: dessa socionomer kan inte fatta något beslut om hur exempelvis vårdnaden ska se ut – men de kan komma med förslag, de kan ge alternativa lösningar och de kan – framförallt – få föräldrarna att lyssna på varandra och samtala på ett normalt sätt igen. Det är påfallande ofta exakt det som krävs för att man ska hitta en lösning och samarbetssamtalet har en hög procent sett till hur ofta det förhindrar att en vårdnadstvist blossar upp.

Dock: Man ska veta att samarbetssamtal fungerar vid skilsmässor där ansökan om ensam vårdnad från den ena föräldern är “trivial” i sammanhanget. Är den ena föräldern dokumenterat våldsam i hemmet, misshandlar – fysiskt- och psykiskt – har drogproblem, lider av grav psykisk sjukdom eller uppvisar extrema samarbetssvårigheter så måste en vårdnadstvist – och en snabb lösning – påbörjas.

Försenat barnbidrag kritiserat av JO

1 sep 2017

Familjerätt är inget enkelt område. Det finns många aspekter att hålla reda på och många fallgropar att falla i. Här berättar vi om ett fall inom familjerätt som ledde till stora problem för en familj. Historien är hämtad från en svensk juridisk tidskrift.

Det hela handlar om en familj från Ungern som flyttade till Sverige för några år sedan då båda föräldrarna fått arbete i Sverige, pappan som förman på en byggfirma, mamman som sjuksköterska på en akutmottagning i södra Sverige.

Försening gav stora problem

Problemen uppstod när familjen ansökte om barnbidrag i mars 2016 och skickade då in kompletteringar om kvinnans försäkringar. Men sedan körde det hela fast rejält och familjen fick sitta och vänta på ett besked. Handläggningen av barnbidragsansökan inleddes först fyra och en halv månad efter att ansökan kommit in. Och först ett år efter att ansökan kommit in så kom ett beslut från Försäkringskassan om att familjen skulle få barnbidrag. Ett bidrag som de utan någon som helst tvekan hade rött till, enligt regler om EU-familjeförmåner.

Förseningen ledde till stora problem för den ungerska familjen, som betalade skatt och skötte sitt ansvar i Sverige på ett prickfritt sätt. Bland annat fick två av barnen sluta med uppskattade fritidsaktiviteter på grund av att pengarna inte räckte till så mycket mer än det viktigaste under familjens första tid i det nya landet. Detta ledde i sin tur till att barnen fick problem med sociala kontakter, då deras fritidsintressen hade mycket stor betydelse för barnets kontakt med kompisar utanför skolan. Det försenade barnbidraget ledde även till ekonomiska dispyter mellan föräldrarna, som under en period var nära att separera, delvis på grund av dessa problem.

Anmälan till JO

Fallet JO-anmäldes, och JO kritiserade försäkringskassans hantering på ett hårt sätt.

”Oacceptabelt”, skriver JO som tillägger att den extremt långa handläggningstiden inte berodde på några svårigheter att få fram några handlingar från utlandet” något som förekommit i andra liknande fall. Det här handlade i ställer, enligt JO, om inaktivitet och passivitet från Försäkringskassans sida.

I ett svar till JO skriver F-kassan att den långa handläggningstiden berodde på att den aktuella enheten hade många ärenden på sitt bord vid det aktuella tillfället. ”En förklaring, men absolut ingen ursäkt”, avslutar Försäkringskassan svaret till JO.

Här kan du läsa mer om frågor som rör familjerätt.

I vissa fall är en vårdnadstvist oundviklig

21 aug 2017

Ser man till hur en vanlig skilsmässa i Sverige ser ut och hur de båda inblandade parterna löser en sådan så kan man säga att det på det stora hela går civiliserat till. Det handlar inte om några större bråk eller konflikter. Man vet vem som ska ha vad, man vet hur mycket den andre har rätt till, man vet värdet på hus, på bil och på sommarstuga och man kan lösa alla dessa saker utan några större problem. Då det kommer till eventuella barn och vårdnaden av dessa så brukar man även fortsatt ha en gemensam sådan och man ser till att barnen tillbringar tid hos var och som är gynnsam från allas perspektiv.

 Det finns dock skilsmässor som definitivt inte slutar lika bra och där stora konflikter bryter ut. Här ska man veta att sådana ibland är nödvändiga och då det kommer till vårdnaden om barnen så är det här definitivt inget undantag. Men – det vi menar här är att en vårdnadstvist kan vara absolut nödvändigt att inleda och detta om barnen riskerar att fara illa hos den andre föräldern. Vi kan ge några punkter på där en vårdnadstvist – utan tvekan! – måste inledas.

 • Missbruk. Om den andre föräldern missbrukar narkotika eller alkohol.
 • Grav psykisk sjukdom.
 • Våldsamheter. Slår föräldern sina barn eller har slagit dig.
 • Risk för bortförande. Finns en risk för att föräldern lämnar landet med barnen.
 • Pedofili
 • Incest
 • Grov kriminalitet

Här har vi tydliga exempel på där föräldern i fråga inte kan erbjuda en trygg miljö för barnen och där en vårdnadstvist måste inledas för att förhindra denne från att ha vårdnad. Märk väl här; ensam vårdnad innebär inte att barnen aldrig får träffa exempelvis sin pappa. Det finns fortfarande umgängesrätt; men det genomgripande ansvaret och vårdnaden är mammans. En vårdnadstvist innebär alltså inte att man som exempelvis mamma ser till att pappan utesluts ur barnens liv – det innebär att man tar bort barnen från en miljö där de riskerar att skadas och där kan fara illa.

Rätt ombud vid en vårdnadstvist

Står man inför en vårdnadstvist så är det viktigt att man anlitar professionell juridisk hjälp och detta i form av en advokat som specialiserat sig på familjerätt. Det ger alltid en större chans att vinna. En advokat med vana från andra vårdnadstvister är att föredra och förutom den nödvändiga hjälpen vid exempelvis Tingsrätten så får man också det stöd man behöver för att ta sig genom den tuffa period som en vårdnadstvist innebär.

Vårdnadstvister är svåra att lösa

6 aug 2017

Att föräldrar skiljer sig är i sig ingen stor sak eller händelse om man ser det hela rent praktiskt. Man beslutar sig för att skiljas och man delar därefter den gemensamma egendomen mellan sig. Detta alltså rent teoretiskt och sett till föremål, bohag, hus och eventuella bilar – verklighetens skilsmässa ser dock annorlunda ut och speciellt de där finns gemensamma barn inblandade. Först och främst här innan vi fortsätter.

De flesta skilsmässor i Sverige har – förhållandevis – lyckliga slut och där man kan se hur föräldrarna löser upp sin gemensamma egendom emellan sig, där de fortsätter att ha delad vårdnad om sina barn och där de fortsatt kan träffas och umgås även om man bor i olika bostäder och kanske träffat nya partners. Men, det finns även skilsmässor som inte har samma lyckliga slut och där vårdnaden om barnen är den stora, gordiska knuten som i många fall ter sig omöjligt att knyta upp. Vid dessa skilsmässor inleds en vårdnadstvist och det är en sådan vi ska fortsätta texten om här.

En vårdnadstvist handlar om att föräldrarna inte kan komma överens om hur vårdnaden av barnen ska se ut och där den ene föräldern stämmer den andra och ansöker om ensam vårdnad. Ett scenario som man från Sverige som land alltid försöker lösa innan det går så långt som till Tingsrätten. Man gör detta med utgångspunkten att en delad vårdnad alltid är att föredra framför en ensam sådan och en av de mest effektiva metoder som finns är ett så kallat samarbetssamtal.

Varje kommun i Sverige är nämligen enligt lag tvingade att erbjuda föräldrar i en vårdnadstvist hjälp i form av ett samarbetssamtal och vid ett sådant så får dessa – tillsammans med sina ombud och professionell hjälp (psykolog, kurator, terapeut) – sätta sig ned och försöka hitta en lösning. Det kan här handla om att barnen i fråga ska spendera sin tid enligt varannan vecka- modellen eller kanske bo var tredje helg hos pappan medan resten av tiden förläggs till mamman.

Oavsett hur lösningen ser ut gällande disponeringen av tiden så brukar ett samarbetssamtal vara verktyget som enklast löser upp den gordiska knut som många anser en vårdnadstvist vara. Kort sagt; samarbetssamtalet går att likna vid Alexanderhugget då det gäller en vårdnadstvist.

Ibland är en vårdnadstvist nödvändig

Det som man dock ska ha i åtanke är att en vårdnadstvist i många fall måste anses som direkt nödvändig och där den ena föräldern med all tydlighet visat sig vara olämplig som vårdnadshavare. Vi kan nedan räkna upp några självklarheter där en vårdnadstvist måste äga rum och där man således bör anlita en jurist som är specialiserad på detta område.

 • Grov kriminalitet. Om exempelvis fadern begår regelbundna brott och hela tiden är inblandade i olika polisiära utredningar.
 • Våldsamheter. Finns det en bakgrund av upprepat våld i hemmet – mot barnen eller mot den forna partnern – så är detta naturligtvis ingen miljö lämpad för ett barn att växa upp i.
 • Grav psykiskt sjukdom. Där en risk föreligger för barnen, man måste här alltså göra en bedömning från fall till fall vid en vårdnadstvist där psykisk ohälsa ligger till grund för stämningen.
 • Grava missbruksproblem.

En bodelning kan innebära konflikt

27 jul 2017

Finns det någon lycklig skilsmässa? Egentligen inte, alla äktenskap inleds med en tanke om att de ska vara genom hela livet och rent känslomässigt så innebär således en skilsmässa ett nederlag. Däremot så kan en skilsmässa anses som lyckligt sett ur andra perspektiv och ett av dessa är att man skiljs åt som vänner och där makarna även fortsatt behåller kontakten med varandra och respekterar varandras respektive val i det fortsatta livet.

En sådan skilsmässa är definitivt att anse som lycklig och något som man ska sträva efter vid varje skilsmässa – särskilt om det finns barn inom äktenskapet och där man måste ha en god kontakt för deras bästa. Även dock om det inte finns några barn så har man förmodligen samlat på sig gemensamma vänner genom åren och kommer därigenom att mötas även fortsättningsvis.

Dock; en skilsmässa är full av olika fällor som kan göra den infekterad och en av de absolut största gäller en bodelning. En bodelning innebär att man samlar ihop alla tillgångar och skulder och där man sedan delar dessa lika mellan sig och som man kan förstå så finns det här en stor risk för konflikt. Det vill säga – vem har rätt till vad, vem ska bo kvar i huset, hur mycket är huset i fråga värt, vad gör vi med bilen/bilarna, sommarstugan – ska den säljas och för hur mycket, vem ska ha tavlorna, soffan, sängen, boksamlingen...

Kort sagt; allt ska delas och här inkluderas även privat sparande och även individuellt pensionssparande i en bodelning. I kombination med de känslor som redan ofta finns och pyr bakom kulisserna i samband med en skilsmässa så kan en bodelning, så att säga, antända och skapa rejäla bråk och här har vi ett enkelt råd: kalla in en tredje, obunden, part.

Ta hjälp vid er bodelning

Att vid sin bodelning ta hjälp att ett gemensamt- eller varsitt juridisk ombud hjälper till att lindra eventuella konflikter. Man får professionell hjälp kring vad som ska göras, hur man ska dela och vad som ingår – man får någon som kan föra sin talan och man kan på ett bättre sätt känna sig trygg med att man riskerar att bli lurad vid sin bodelning.

Kort sagt: använder man juridisk hjälp vid en bodelning så ger man sig själv en större chans att tillhöra den skara av personer som genomfört en ”lycklig” skilsmässa.

Hitta advokat genom Advokatsamfundets hemsida

1 jul 2017

Att hitta en advokat kan vara svårt. Känner man inte någon som har haft erfarenhet av en advokat i ett liknande ärende, går det inte heller att få personliga tips. Att söka rakt upp och ner på nätet kan dessutom opålitligt – man vet helt enkelt inte vilka resultat som kommer fram. Att söka “Advokat i Stockholm” i en vanlig sökmotor på nätet är givetvis även det effektivt, men genom Advokatsamfundets hemsida får du snabbt en lista på byråer du kan lita på. Advokat är en skyddad titel och det krävs att man är medlem just i Advokatsamfundet för att få kalla sig det.  

När man letar efter en advokat vill man dessutom gärna hitta någon som är specialiserad inom det område som ens ärende gäller. Jurister i storstäder, till exempel Stockholm och Göteborg, tenderar att vara mer nischade, medan jurister i mindre städer ofta tar på sig fall i många olika områden.

Hitta till sökfunktionen

Att hitta till själva sökfunktionen är steg ett. Börja med att gå in på Advokatsamfundets hemsida. När du har deras startsida framför dig, klicka då på ”Behöver du advokat?” uppe i det vänstra hörnet. Först tas du till en sida där du hittar information om när det kan vara lägligt att anlita en advokat, samt i vilka situationer det kan behövas. Du har nu en meny till vänster om bilden ovanför texten. Klicka på ”Sök advokat” för att komma till sökfunktionen.

Själva sökningen

Du har nu flera fält framför dig som kan fyllas i. I de två översta fälten kan du välja att fylla i förnamn och efternamn. Det här är dock bara aktuellt om du vet vad advokaten heter, eller om du vet delar av advokatens namn. I annat fall kan du välja verksamhetsområde (till exempel miljörätt) och ort (till exempel Stockholm). En sökning ger dig då en lista på advokatbyråer som sysslar med miljörätt och är verksamma i Stockholm.

Du har även möjlighet att välja land och språk. Därtill kan du välja att söka efter advokater med särskilda titlar. Du kan välja att inkludera eller exkludera titlarna ”Advokat”, ”Biträdande jurist”, ”EU-advokat” och ”Konsult”. Du får sedan fram en lista med resultat som matchar din sökning. Bredvid advokatbyråernas namn finns ett nummer du kan ringa för att initiera kontakt.

Sökning på namn

Om du till exempel letar efter en advokat som heter Kristina i förnamn, men du inte är säker på vad efternamnet är, kan du söka på Kristina och titta igenom de alternativ som kommer upp. Det hjälper mycket om du vet var advokaten är verksam. En sökning på ”Kristina” med Stockholm som verksam ort till exempel, smalnar av sökningen mycket.

Tips för att lyckas med gemensam vårdnad

20 jun 2017

Gemensam vårdnad är ofta den bästa lösningen vid skilsmässa eller separation. Det kan i vissa fall beslutas om ensam vårdnad och då handlar det ofta om att den ena föräldern missbrukar, är mycket sjuk eller av någon annan anledning inte kan ta hand om barnet. Som regel är det eftersträvansvärt att dela på vårdnaden, för barnets bästa.

För att lyckas med gemensam vårdnad krävs det att man kan samarbeta med sin före detta. Med tanke på situationen kan det vara svårt. Det finns ett par regler och tips man kan förhålla sig till för att öka chanserna till att den gemensamma vårdnaden blir framgångsrik.

Försök att lägga vissa känslor åt sidan

Kanske är du arg, ledsen eller sårad? De flesta upplever nog mycket känslor efter en separation. För att lyckas med den gemensamma vårdnaden kan det dock krävas att dessa känslor läggs åt sidan när det behövs. För att du och den andre föräldern ska lyckas med föräldraskapet även efter separationen behöver ni kunna samarbeta om vissa praktiska saker. Trots allt handlar gemensam vårdnad inte om er – utan om barnet.

Vissa kan, kanske något blinda av sina känslor, använda barnet som en slags budbärare. Det du vill säga till den andra föräldern bör du dock säga själv. Att låta barnet medla er konflikt sätter honom eller henne i konfliktens centrum – något som inte är förenat med att värna om barnets välmående. Likaså bör du inte tala illa om din före detta inför barnet. Barnet bör kunna ha en relation med båda sina föräldrar som är baserad på egna uppfattningar och upplevelser.

Förbättra kommunikationen

Att ha en god dialog med den andra föräldern är viktigt för att den gemensamma vårdnaden ska lyckas. Strax efter separationen kan det här kännas omöjligt. Här gäller det att försöka tänka på att det bara är för barnets bästa. Som nämnt ovan, kan vissa känslor behöva läggas åt sidan ibland.

Det här innebär inte ens att du nödvändigtvis måste träffa den andra föräldern öga mot öga. I de flesta fallen fungerar det utmärkt att göra det över telefon. Om även det känns svårt, kan det räcka med några sms. Ett rent praktiskt tips är att kommunicera på ett så formellt vis som möjligt. Försök att vara lugn och objektiv.

Vidare bör era samtal handla, i stort sett uteslutande, om barnet. Börjar det handla om dina behov och den andre förälderns behov, kan det snabbt börja eskalera. Barnens behov bör alltid sättas i centrum.

Jobba som ett lag

Reglerna behöver inte se exakt likadana ut i de två hushållen. Däremot kan det vara bra att åtminstone komma överens om några enstaka, men viktiga, riktlinjer som ni både förhåller er till när det gäller barnets uppfostran. Viktiga saker att diskutera kan vara vissa typer av fritidsintressen och läxarbete. Är ni någorlunda överens om dessa saker blir skillnaden mindre för barnet i växelvisten. Att hoppa mellan två helt olika hem kan vara påfrestande.

Ansök om ensam vårdnad med rätt hjälp

19 jun 2017

Från svensk sida så ser man ofta att gemensam vårdnad är den bästa lösningen för ett barn. Det vill säga; man ser att barnet i fråga ska ha god kontakt med båda sina föräldrar och att båda dessa ska bidra till utbildningen, kärleken, maten, kläderna och allt annat som man som förälder åtar sig i samband med att man skaffar sig barn. Detta i en perfekt värld; men tyvärr så är inte världen perfekt och ibland måste man som förälder ta tuffa beslut för sitt barns bästa. Ett sådant är att ta steget att ansöka om ensam vårdnad vid en skilsmässa.

Anser man att den andra föräldern inte tar sitt ansvar, att han erbjuder barnen en dålig uppväxtmiljö, att han inte samarbetar (missköter överlämningar, har svårt att passa tider med mera) eller på något annat sätt missköter sin faderliga plikt – ja, då måste man också ansöka om ensam vårdnad och i och med detta inleda en vårdnadstvist. Först och främst här: i och med det vi sa ovan – att Sverige hellre ser gemensam än ensam vårdnad – så kan det vara svårt att vinna en vårdnadstvist om det inte finns uppenbara skäl.

Med uppenbara skäl menar vi här som exempel följande: Missbruk, Kriminalitet, Pedofili, grav allvarlig psykisk sjukdom, våld i hemmet. Finns det inga sådana skäl så får man vara inställd på att det kommer att bli en tuff kamp för att få till stånd ensam vårdnad och en sak som verkligen underlättar i detta är att anlita ett bra ombud. Här kan vi säga att ju mer erfaret juridiskt ombud du hittar – desto större chans har du också att vinna din vårdnadstvist och därför bör du också vara beredd att lägga ut lite pengar på ett sådant.

Känner man från botten av sitt hjärta att den andre föräldern inte kan erbjuda en trygg miljö, lämpligt för barnen att växa upp i – ja, då ska man också söka om ensma vårdnad. Man kapar inte banden mellan barnen och exempelvis pappan genom detta; vi har fortfarande umgängesrätt i Sverige. Skillnaden är att man på egen hand tar det stora ansvaret som det innebär att uppfostra ett barn.

Ansök inte om ensam vårdnad av fel anledningar

En viktig sak i allt detta är att man som förälder alltid måste se saker från barnens ögon och se till vad som är bäst för dem. Har man blivit sviken av sin forne make och där denne exempelvis skaffat en ny kvinna så betyder inte detta per automatik att han är en dålig pappa. Han är en uppenbart usel make; men han kan fortfarande vara en väldigt bra pappa. Här måste man göra skillnad och lyckligtvis så finns det en hjälp att få innan en vårdnadstvist går så långt som till Tingsrätten. Varje kommun i Sverige är skyldiga – enligt lag- att erbjuda samarbetssamtal där man som föräldrar får professionell hjälp att hitta en lösning gällande vårdnaden. Hämnd är, helt enkelt, inte ett hållbart skäl för att söka om ensam vårdnad.

Vad handlar en vårdnadstvist om?

12 jun 2017

Vad handlar en vårdnadstvist om?

Kortfattat så handlar en vårdnadstvist om att två stycken föräldrar inte kan komma överens om vilken som ska ha vårdnaden om deras gemensamma barn. En vårdnadstvist handlar allstå – rent krasst – om barnen och det är också det som många föräldrar tyvärr misstolkar vid en vårdnadstvist. Här menar vi att själva vårdnaden i sig är sekundär och att det primära ligger i att hämnas på sin forne livskamrat och där barnen i fråga alltså får vara ett slags slagträ dem emellan.

Det är sådana typer av en vårdnadstvist som måste lösas innan de når så långt som till en domstol och det är också sådana vi här kommer att ge råd om hur man också löser på bästa sätt.

Här handlar det allstå inte om de typer av en vårdnadstvist som måste ske – här menar vi om kraftiga brott begåtts, om missbruksproblematik finns eller om det förekommit incest eller pedofili – dessa allvarliga saker gör ju direkt att en förälder är olämplig och därför bör diskvalificeras från ett umgänge och en vårdnad av sina barn.

Det är alltså inte dessa typer av en vårdnadstvist som vi ska fokusera på här, utan det handlar om de mer onödiga varianterna där föräldrar använder sina barn som ett slags redskap i att förvandla sin förre partners liv till ett rent helvete. För – tyvärr – det är det starka ordet som bäst passar in och beskriver just en vårdnadstvist – både för föräldrarna och framförallt för barnen.

Agera vuxet vid en vårdnadstvist

Att det är just barnen som en vårdnadstvist handlar om gör också att de blir allra mest utsatta. Om en vårdnadstvist är jobbig för föräldrarna så kan man räkna med att åtminstone dubbla den känslan hos ett barn. Det är väldigt lätt att föräldrarna i fråga försöker skuldbelägga varandra och ventilera sina problem med barnen – något som i sin tur skapar förvirring och en känsla av skuld hos barnen i fråga. Det är nog jobbigt som det är med en vårdnadstvist och att försöka manipulera sina barn skapar bara ännu mer negativa tankar, känslor av skuld och en allmän hopplöshet. Här ligger alltså det absolut största ansvaret hos föräldrarna som måste agera som de vuxna människor de faktiskt är.

Man måste – i närvaro av sina barn – försöka att tala med varandra på ett civiliserat sätt och inte försöka manipulera det till att man själv är någon sorts ängel medan all skuld ligger på den andra parten i förhållandet. Klarar man inte det – ja, då har man verkligen problem som förälder. Ett föräldraskap handlar om att sätta sina barn i främsta rummet och detta innebär vid en vårdnadstvist att man får bita sig i tungan litegrann gällande sin forna partner. Allt för sitt barns bästa.

Ta hjälp vid en vårdnadstvist

Vid en vårdnadstvist så är det viktigt att kunna ventilera hur man känner, tycker och tänker – detta gäller alla inblandade parter. Man måste få utlopp för sina känslor och sedan om detta sker genom samtal med goda vänner eller genom kontakt med en mer professionell lyssnare är en annan sak. Det är inte alla som har så goda vänner som kan lyssna både i vått och torrt och dessutom riskerar samtalet att bli väldigt enkelspårigt där den berörda parten i denna vårdnadstvist helt får slänga ur sig påståenden oemotsagd. Här rekommenderas alltså att man kontaktar professionell hjälp i form av en psykolog eller en terapeut som kan bistå under denna svåra tid och prövning.

Detta gäller egentligen alla inblandade och där även barnen måste få en chans att – objektivt – kunna säga och ventilera hur de upplever den rådande situationen. Samtal leder alltid framåt och här kan alltså en kontakt med en psykolog få en att börja se saker lite ur ett annat ljus.

Samarbetssamtal är viktigt vid en vårdnadstvist

Vid en vårdnadstvist så är Socialstyrelsen i varje kommun i Sverige enligt lag tvingade att erbjuda de inblandade en assistans i form av ett samarbetssamtal. Vid ett samarbetssamtal så får föräldrarna en chans att sitta ned – tillsammans med ombud och en medlare – och försöka lösa saker som rör denna vårdnadstvist. Visst, man kommer inte att flytta tillbaka till varandra igen – men man kan lösa saker som hur barnets boende ska se ut, hur den ekonomiska uppgörelsen ska bli och hur exempelvis skjutsar till- och från skola ska kunna skötas.

Det handlar alltså om att man möts halva vägen och får en chans att – utan skrik, bråk och höjda röster – kunna reda ut denna vårdnadstvist innan den går så långt som till en domstol. Viktigt här är dock att veta att dessa samarbetssamtal är frivilliga att delta i och att en av föräldrarna således alltså kan vägra att komma dit.

Det finns alltså hjälp att få om man vill – något som alltså är frivilligt. Ett samarbetssamtal är dock något som verkligen brukar leda någonstans och även om man inte löser denna vårdnadstvist på en gång så brukar ett sådant i allafall leda till lite nya tankegångar hos de båda föräldrarna.

Hur stor rätt har barnet vid en vårdnadstvist?

Man tar alltid stor hänsyn till barnens vilja vid en vårdnadstvist även om man naturligtvis även behöver se till barnets ålder. En 13-årings ord väger trots allt lite tyngre än vad en fyraåring säger, det är ju självklart. Barnet kan alltså påverka mer vid en vårdnadstvist ju äldre det är och man tar även hänsyn till mognad rent psykiskt. Allt handlar trots allt om barnen vid en vårdnadstvist och därför är det också viktigt att de verkligen får komma till tals – det handlar trots allt om deras liv.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Gällande tid och hur länge en vårdnadstvist kan pågå varierar och här kan det röra sig om allt ifrån några månader till flera år. Det är tyvärr ingen lätt sak att lösa en vårdnadstvist och man kan även se att det är väldigt många som överklagar beslutet dessutom – något som alltså ytterligare fördröjer det slutgiltiga beslutet.

Räkna med att det tar tid om du står inför en vårdnadstvist med din partner och – som vi sa ovan – försök verkligen att lösa den innan det går till domstol. Använd de verktyg som erbjuds och försök lägga lite av den personliga prestigen åt sidan. Det handlar om ditt- eller dina barn.

Dessa tjänster kan en jurist hjälpa till med gällande familjerätt

22 apr 2017

I det fall som två föräldrar inte kan komma överens gällande gemensamma familjerättsliga frågor kan en väg att gå vara att ta hjälp av en juristbyrå. En del frågor kring familjerätt går att få via kommunen men oftast förutsätter det att föräldrarna klarar av att kommunicera och gemensamt hitta en bra lösning. Är konflikten så stor att man har svårt att diskutera fram en bra lösning kan juristbyrån ge information om vad som gäller och vad man bör tänka på.

Genom att jämföra fem olika juristbyråer i Stockholm som arbetar med familjerätt visar det sig att följande tjänster är de vanligast förekommande:

Vårdnadstvister – En vårdnadstvist är en tvist mellan föräldrarna där de inte längre kan kommunicera och hitta en praktiskt lösning som bägge parter kan vara nöjd med. I detta fall kan juristerna se på den lagliga rätt som gäller för parterna och även tillsammans skapa avtal utifrån parternas behov.

Umgänge med barn – Barnet har i de allra flesta fall rätten att få träffa bägge sina föräldrar. Detta förutsatt att inte ena föräldern har besöksförbud eller liknande. För att bägge parter ska kunna hantera detta kan det ibland krävas avtal och regler kring detta umgänge.

Barnets boende – Inom familjerätt finns även ofta frågor kring barnets boende, dvs var barnet ska ha sitt primära boende efter att förädlarna valt att skilja sig.

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag ska ges av den förälder som inte har den primära vårdnaden. Även detta kan man behöva få hjälp med för att hitta en lämplig lösning.

De ovan nämnda frågorna nämndes hos de flesta av företagen. Detta är även något som återspeglar sig hos advokatfirmor överlag i Sverige då det är grunden i familjerätt. Ett företag i Stockholm nämnde även följande mer ovanliga tjänst.

Bortförda barn

Bortförda barn är knappast (turligt nog) en av de vanligaste frågorna inom familjerätt. Men det förekommer. Det innebär att en förälder har tagit med sig barnet till ett annat land och uppgett att man inte ämnar komma tillbaka till Sverige.

Spelar det någon roll vilken jurist som anlitas?

Ett av de Stockholmsbaserade företagen sammanfattar sin tjänst med ”Ditt val av advokat kan vara avgörande för vem som får vårdnaden” . Det kan låta som ett ödesdigert beslut att välja rätt advokat när frågor kring familjerätt dyker upp. I vissa fall är det också helt avgörande.

En rekommendation är att välja en advokatfirma som tydligt uppger att man jobbar med familjerättsfrågor. Om man frågar 10 advokatfirmor om de hjälper till med dessa frågor kommer till stor sannolikhet 10 uppge att de kan ge den hjälpen. Men via hemsidor och recensioner av företagen kan man tydligare se var de egentligen har sitt fokus. Är det mycket text kring företagsjuridik på deras hemsida är chansen även stor att de har ett större fokus mot detta.

Välj en jurist som du känner dig trygg med. Av de juristbyråer som undersöktes i Stockholm erbjöd samtliga ett ”gratis samtal”. En del angav att samtalet maximalt fick vara 15min medan andra inte uppgav någon gräns. Men utnyttja denna gratis möjlighet för att ta kontakt och få en känsla för hur de agerar och interagerar med sina kunder.

Så kan en advokat hjälpa vid LVU

3 mar 2017

LVU står för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU är en så kallad tvingande lag som alla i en familj måste följa. När sociala myndigheter tar beslut om att ett barn eller en ungdom ska tas omhand enligt LVU ska barnet och dess föräldrar eller andra vårdnadshavare acceptera myndigheternas beslut.

Enligt LVU ska barn och unga få en omvårdnad som gör att de kan må bra. Men ibland tycker inte familjerna att myndigheterna agerar rätt, både föräldrar och barn kan tycka att sociala myndigheter tar fel beslut. För en familj som lever med ett LVU-beslut som man är missnöjd med kan det vara på plats att ta hjälp av en advokat som för din eller ditt barns talan.

När myndigheterna tar beslut om ett omhändertaganden enligt LVU grundar sig deras beslut i regel på en utredning som socialtjänsten har gjort. Utredningen handlar i grunden om barnets förhållanden i hemmiljön och hur livet ser ut i övrigt. Ibland blir det fel i utredningarna. Det har visat sig att olika kommuner arbetar olika med dessa utredningar, i vissa kommuner finns det tydliga brister i utredningarna och det händer att socialtjänsten saknar ett enhetligt agerande i den här typen av ärenden.

Det händer att barn placeras i ett familjehem enligt LVU utan rättsäkra bestämmelser som kan motivera placeringen. Ibland är det själva åtgärden som är fel. Ibland brister utredningen i om det nya familjehemmet är tillräckligt bra för att fungera som ett så kallat HVB-hem.

Advokathjälp i domstol

Den här typen av ärenden kan avgöras i domstol. Det är då domstolen som utser ett juridiskt ombud (offentligt biträde) för de inblandade föräldrarna eller för barnet. Det är staten/det allmänna som står för kostnaden. Om du själv har hamnat i den här typen av ärende behöver du alltså inte betala ditt juridiska ombud själv.

Enligt LVU kan soc, alltså myndigheter besluta att ett barn här i Sverige ska bli omhändertaget med omedelbar verkan. Då ska barnet lämna sin familj direkt på en gång. Ett sådant beslut kan bero på ett par olika anledningar:

 • Barnet mår dåligt med sina föräldrar. Barnet eller ungdomen kan komma till skada hos sina vårdnadshavare. Därför krävs omedelbara insatser. Det kan till exempel finnas risk för att barnet blir utsatt för sexuella övergrepp eller annat våld i hemmet. Det kan också hänga ihop med att föräldrar eller andra vårdnadshavare är i ett för dåligt skick för att sköta omvårdnaden av barnet. Det kan bero på missbruk av olika slag eller andra problem inom familjen.
 • Det finns också skäl för ett omhändertagande från sociala myndigheter när barnen eller tonåringen själv lever på ett destruktivt sätt. Om barnet gör saker som innebär risk för att barnet ger sig själv skador ska familjen få hjälp omedelbart.

LVU är ofta en sista utväg. Det myndigheterna tar till när man redan provat andra insatser för att hjälpa barnet.

Mer information finns att hitta här: http://www.lvuadvokat.se/.

Asylrätt idag

24 feb 2017

Hur asylrätten ser ut idag skiljer sig mycket beroende på var i världen du befinner dig. 2003 tecknades Dublinförordningen, ett avtal som skall göra gällande att asylsökande skall få sitt ärende prövat i det första land de anländer till. Samtidigt jobbar UNHCR och andra flyktingorgan för att hjälpa till så mycket som möjligt i krigens närområden. Idag finns många instanser och organisationer som jobbar för asylrätten – men hur ser det egentligen ut idag?

Dublinförordningen

Dublinförordningen är en förordning som gäller inom EU. Vad den är till för har kort beskrivits i inledningen, det vill säga att de länder som asylsökande först anländer till är ansvariga för att pröva dennes asylansökan. Dock är det inte riktigt så enkelt. Flera faktorer finns som kan göra att ett annat land istället ansvarar för den här personens asylansökan.

En faktor som anses vara viktigare än första asylland, är om den asylsökande har en familjemedlem någonstans. I sådana fall ska den asylsökande kunna få sin sak prövad i just det landet. En annan faktor som prioriteras högre än första asyllandet, är om den asylsökande redan har uppehållstillstånd eller visum.

Syftet med Dublinförordningen är ”helt enkelt” att avgöra vilket land som har ansvaret för att pröva en asylansökan inom EU. Förutom medlemsländerna i den Europeiska unionen, omfattas även Liechtenstein, Norge Island och Schweiz av regelverket. Oavsett det faktum att olika bedömare har lite olika åsikter om hur väl Dublinförordningen har utformats och, i längden fungerat, går det inte att förneka att den här förordningen är en stor pjäs i dagens asylrätt.

UNHCR

En annan organisation som har stor inverkan på asylsökandes levnadsvillkor är FNs flyktingorgan UNHCR. Förkortningen står för United Nations High Commissioner for Refugees, och kallas på svenska för ”Förenta nationernas flyktingkommissariat” (även om UNHCR kort och gott används i folkmun).

Förutom att hjälpa till direkt i krigens närområden, sammanför de också statistik över världens migrationsströmmar. Statistiken omfattar mycket, bland annat den över ensamkommande barn och siffror över hur många asylsökande som har anlänt till ett visst land under viss period.

Flyktingkvoter

Tjugosju länder runtom i världen – bland annat Sverige – har åtagit sig att ta emot kvotflyktingar. Det här görs tillsammans med UNHCR, som flyktingen måste vara registrerad hos. Flyktingorganet bedömer sedan vilka sökanden som behöver ett nytt hem i ett annat land. Samarbetet med Sverige fungerar som så att UNHCR skickar dokument om varje person till migrationsverket, som sedan prövar den enskildes fall med hjälp av dokumenten.

Här kan du läsa mer om asylrätten i Sverige: www.asylrätt.biz.

Rätt advokat vid misstanke om rån

2 feb 2017

Det svenska rättsväsendet ska vara säkert och ingen oskyldig ska dömas till ett brott som inte begåtts. Därtill så ska alla vara lika inför lagen och ett brott – exempelvis ett rån – ska dömas lika hårt oavsett vilken person som står åtalad för det. Det ska inte gå att, som i många andra länder, kunna muta sig till mildare domar eller där en högre social ställning ger lite av gräddfil. Gällande det sistnämnda så kan vi säga att Sverige ligger i framkant; du kan inte vid ett rån förvänta dig att dina pengar ska kunna köpa dig fri från ett rättmätigt straff.

Så långt allt gott – men vi skulle ändå vilja påpeka en annan sak i sammanhanget – en detalj som i allra högsta grad kan komma att påverka längden på ditt straff vid exempelvis ett rån. Nämligen valet av advokat. Vår erfarenhet är nämligen att de personer som genomfört ett rån – mot person eller mot en bank eller en värdetransport – har bättre odds till en lindrigare dom (naturligtvis inom den straffskala som gäller för ett rån) om de anlitar en advokat som har erfarenhet av brottsmål i allmänhet och – i det här fallet – rån i synnerhet.

Alla har rätt till en advokat – men många är inte medvetna om att man även har rätt att välja en sådan. Man tar den advokat man tilldelats och tar därmed också en risk – denne advokat kanske saknar vana och ser dig som klient enbart som något som ska bockas av från sin att-göra-lista. Han läser inte på om ditt fall, han sätter sig inte in i din situation och han bryr sig inte nämnvärt kring huruvida ditt straff blir hårt eller om du får ett mildare sådant.

Märk väl här; detta gäller inte alla advokater och det finns även en chans att den advokat som tilldelats dig som försvar mycket väl kan vara extremt påläst, kunnig och engagerad. Men – varför ta den risken och varför inte direkt kontakta en advokat som du vet kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa dig till ett så lindrigt straff som möjligt? Det här gäller inte enbart vid rån – vi anser att man vid misstanke kring ett brott – oavsett vilket – ska försöka se över vilka alternativ som finns att välja som sin försvarare.

Exakt vad en försvarsadvokat kan göra för dig kan du läsa om på denna sida: www.försvarsadvokatstockholm.biz.

← Äldre inlägg