Blogg

Sida 2

Så kan en advokat hjälpa vid LVU

3 mar 2017

LVU står för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU är en så kallad tvingande lag som alla i en familj måste följa. När sociala myndigheter tar beslut om att ett barn eller en ungdom ska tas omhand enligt LVU ska barnet och dess föräldrar eller andra vårdnadshavare acceptera myndigheternas beslut.

Enligt LVU ska barn och unga få en omvårdnad som gör att de kan må bra. Men ibland tycker inte familjerna att myndigheterna agerar rätt, både föräldrar och barn kan tycka att sociala myndigheter tar fel beslut. För en familj som lever med ett LVU-beslut som man är missnöjd med kan det vara på plats att ta hjälp av en advokat som för din eller ditt barns talan.

När myndigheterna tar beslut om ett omhändertaganden enligt LVU grundar sig deras beslut i regel på en utredning som socialtjänsten har gjort. Utredningen handlar i grunden om barnets förhållanden i hemmiljön och hur livet ser ut i övrigt. Ibland blir det fel i utredningarna. Det har visat sig att olika kommuner arbetar olika med dessa utredningar, i vissa kommuner finns det tydliga brister i utredningarna och det händer att socialtjänsten saknar ett enhetligt agerande i den här typen av ärenden.

Det händer att barn placeras i ett familjehem enligt LVU utan rättsäkra bestämmelser som kan motivera placeringen. Ibland är det själva åtgärden som är fel. Ibland brister utredningen i om det nya familjehemmet är tillräckligt bra för att fungera som ett så kallat HVB-hem.

Advokathjälp i domstol

Den här typen av ärenden kan avgöras i domstol. Det är då domstolen som utser ett juridiskt ombud (offentligt biträde) för de inblandade föräldrarna eller för barnet. Det är staten/det allmänna som står för kostnaden. Om du själv har hamnat i den här typen av ärende behöver du alltså inte betala ditt juridiska ombud själv.

Enligt LVU kan soc, alltså myndigheter besluta att ett barn här i Sverige ska bli omhändertaget med omedelbar verkan. Då ska barnet lämna sin familj direkt på en gång. Ett sådant beslut kan bero på ett par olika anledningar:

  • Barnet mår dåligt med sina föräldrar. Barnet eller ungdomen kan komma till skada hos sina vårdnadshavare. Därför krävs omedelbara insatser. Det kan till exempel finnas risk för att barnet blir utsatt för sexuella övergrepp eller annat våld i hemmet. Det kan också hänga ihop med att föräldrar eller andra vårdnadshavare är i ett för dåligt skick för att sköta omvårdnaden av barnet. Det kan bero på missbruk av olika slag eller andra problem inom familjen.
  • Det finns också skäl för ett omhändertagande från sociala myndigheter när barnen eller tonåringen själv lever på ett destruktivt sätt. Om barnet gör saker som innebär risk för att barnet ger sig själv skador ska familjen få hjälp omedelbart.

LVU är ofta en sista utväg. Det myndigheterna tar till när man redan provat andra insatser för att hjälpa barnet.

Mer information finns att hitta här: http://www.lvuadvokat.se/.

Asylrätt idag

24 feb 2017

Hur asylrätten ser ut idag skiljer sig mycket beroende på var i världen du befinner dig. 2003 tecknades Dublinförordningen, ett avtal som skall göra gällande att asylsökande skall få sitt ärende prövat i det första land de anländer till. Samtidigt jobbar UNHCR och andra flyktingorgan för att hjälpa till så mycket som möjligt i krigens närområden. Idag finns många instanser och organisationer som jobbar för asylrätten – men hur ser det egentligen ut idag?

Dublinförordningen

Dublinförordningen är en förordning som gäller inom EU. Vad den är till för har kort beskrivits i inledningen, det vill säga att de länder som asylsökande först anländer till är ansvariga för att pröva dennes asylansökan. Dock är det inte riktigt så enkelt. Flera faktorer finns som kan göra att ett annat land istället ansvarar för den här personens asylansökan.

En faktor som anses vara viktigare än första asylland, är om den asylsökande har en familjemedlem någonstans. I sådana fall ska den asylsökande kunna få sin sak prövad i just det landet. En annan faktor som prioriteras högre än första asyllandet, är om den asylsökande redan har uppehållstillstånd eller visum.

Syftet med Dublinförordningen är ”helt enkelt” att avgöra vilket land som har ansvaret för att pröva en asylansökan inom EU. Förutom medlemsländerna i den Europeiska unionen, omfattas även Liechtenstein, Norge Island och Schweiz av regelverket. Oavsett det faktum att olika bedömare har lite olika åsikter om hur väl Dublinförordningen har utformats och, i längden fungerat, går det inte att förneka att den här förordningen är en stor pjäs i dagens asylrätt.

UNHCR

En annan organisation som har stor inverkan på asylsökandes levnadsvillkor är FNs flyktingorgan UNHCR. Förkortningen står för United Nations High Commissioner for Refugees, och kallas på svenska för ”Förenta nationernas flyktingkommissariat” (även om UNHCR kort och gott används i folkmun).

Förutom att hjälpa till direkt i krigens närområden, sammanför de också statistik över världens migrationsströmmar. Statistiken omfattar mycket, bland annat den över ensamkommande barn och siffror över hur många asylsökande som har anlänt till ett visst land under viss period.

Flyktingkvoter

Tjugosju länder runtom i världen – bland annat Sverige – har åtagit sig att ta emot kvotflyktingar. Det här görs tillsammans med UNHCR, som flyktingen måste vara registrerad hos. Flyktingorganet bedömer sedan vilka sökanden som behöver ett nytt hem i ett annat land. Samarbetet med Sverige fungerar som så att UNHCR skickar dokument om varje person till migrationsverket, som sedan prövar den enskildes fall med hjälp av dokumenten.

Här kan du läsa mer om asylrätten i Sverige: www.asylrätt.biz.

Rätt advokat vid misstanke om rån

2 feb 2017

Det svenska rättsväsendet ska vara säkert och ingen oskyldig ska dömas till ett brott som inte begåtts. Därtill så ska alla vara lika inför lagen och ett brott – exempelvis ett rån – ska dömas lika hårt oavsett vilken person som står åtalad för det. Det ska inte gå att, som i många andra länder, kunna muta sig till mildare domar eller där en högre social ställning ger lite av gräddfil. Gällande det sistnämnda så kan vi säga att Sverige ligger i framkant; du kan inte vid ett rån förvänta dig att dina pengar ska kunna köpa dig fri från ett rättmätigt straff.

Så långt allt gott – men vi skulle ändå vilja påpeka en annan sak i sammanhanget – en detalj som i allra högsta grad kan komma att påverka längden på ditt straff vid exempelvis ett rån. Nämligen valet av advokat. Vår erfarenhet är nämligen att de personer som genomfört ett rån – mot person eller mot en bank eller en värdetransport – har bättre odds till en lindrigare dom (naturligtvis inom den straffskala som gäller för ett rån) om de anlitar en advokat som har erfarenhet av brottsmål i allmänhet och – i det här fallet – rån i synnerhet.

Alla har rätt till en advokat – men många är inte medvetna om att man även har rätt att välja en sådan. Man tar den advokat man tilldelats och tar därmed också en risk – denne advokat kanske saknar vana och ser dig som klient enbart som något som ska bockas av från sin att-göra-lista. Han läser inte på om ditt fall, han sätter sig inte in i din situation och han bryr sig inte nämnvärt kring huruvida ditt straff blir hårt eller om du får ett mildare sådant.

Märk väl här; detta gäller inte alla advokater och det finns även en chans att den advokat som tilldelats dig som försvar mycket väl kan vara extremt påläst, kunnig och engagerad. Men – varför ta den risken och varför inte direkt kontakta en advokat som du vet kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa dig till ett så lindrigt straff som möjligt? Det här gäller inte enbart vid rån – vi anser att man vid misstanke kring ett brott – oavsett vilket – ska försöka se över vilka alternativ som finns att välja som sin försvarare.

Exakt vad en försvarsadvokat kan göra för dig kan du läsa om på denna sida: www.försvarsadvokatstockholm.biz.

Är ensam vårdnad verkligen lösningen?

11 jan 2017

En skilsmässa är i sak ingenting att höja på ögonbrynen åt i dagens Sverige. Tvärtom; ser man till år 2014 så genomfördes det detta år 47.000 giftemål – men samtidigt så skedde 24.000 stycken skilsmässor. Det är således relativt vanligt och man kan säga att det också är någonting i grunden positivt. Äktenskapet är inte längre den heliga allians det än gång var; det går att skilja sig – det är möjligt att inse att den person man en gång valde att gifta sig med inte längre fungerar att leva med. Visst; en skilsmässa är tråkig och visst kan man säkerligen se att många av dessa 24.000 par gifte sig för lättvindigt till en början. Det är dock en helt annan historia.

Den del vi ska titta på handlar istället om hur man skiljer sig på ett värdigt sätt. De flesta skilsmässor sker utan några större bråk – man är relativt eniga om det mesta; man kan dela upp ägodelar mellan sig och man kan även efter det att skilsmässan vunnit laga kraft träffas och umgås. Inte sällan så är detta nödvändigt också. En grundtanke är att man trots allt levt tillsammans, man har älskat varandra och man har hunnit skaffa sig ett liv ihop – vänner, bekanta och släktingar – som man kanske även fortsatt vill kunna träffa. Kärleken kan ta slut – men respekten för varandra får aldrig göra det.

Det finns dock skilsmässor som slutar i större konflikter och en av de värsta av dessa är de som direkt involverar barnen. En skilsmässa är tuff nog för ett barn att genomlida ändå; att se föräldrarna flytta ifrån varandra, att plötsligt ha två hem istället för ett och att höra bråk kan sätta spår hos ett bar. I synnerhet om dessa bråk också handlar om sig själv. man ska veta att barn är känsliga och att de inte är utvecklade nog att tolka saker på samma sätt som vi vuxna är; en vårdnadstvist – där en förälder söker om ensam vårdnad och den andra motsätter sig – är något som kan tolkas helt annorlunda av ett barn. I barnets öron så kan denna ansökan om ensam vårdnad innebära att ingen av föräldrarna vill ha barnet i fråga – snarare än det motsatta (som ansökan om ensam vårdnad alltså handlar om).

Här skulle vi vilja komma med en uppmaning och denna kommer helt med barnens bästa i åtanke: står ni inför att skilja er – se till att undvika en vårdnadstvist så långt det är möjligt. Att – som många tyvärr gör – söka om ensam vårdnad för att straffa den andre föräldern: det är att medvetet göra sina barn illa.

Samarbetssamtal kan vara lösningen

Ensam vårdnad är inget självändamål – det är något som ska ses som en sista utväg och som måste vara grundlig. Kriminalitet, missbruk, grav psykisk sjukdom å sido här – sådana starka skäl till ensam vårdnad bortser vi ifrån; det är saker som hämnd, svartsjuka och egen bekvämlighet som ska undvikas vid en skilsmässa.

Kort och gott: som vuxen så har man ett ansvar som ligger i att ta hand om sina barn på bästa sätt och att hela tiden se saker och ting med deras bästa för ögonen. Ensam vårdnad är inte alltid det och där måste man ta ett steg tillbaka och försöka lösa tvisten innan den når Tingsrätten.

Det finns professionell hjälp att tillgå; varje kommun i Sverige är bland annat – enligt lag – tvungna att erbjuda samarbetssamtal för föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist. Försök att hitta en lösning för era barns skull.   

Relativt liten risk för rån i Sverige

6 jan 2017

Ibland så kan man hamna i någon slags villfarelse av att Sverige är på god väg att bli ett laglöst land där skottlossningar sker dagligen, där ett rån drabbar både privatpersoner och banker och där man hela tiden löper en riska att bli misshandlad. Naturligtvis tar vi i från tårna här – men att döma av mediarapportering vid exempelvis ett rån så slås det onekligen på stora trumman.

Sanningen är att det inte sker så många rån i Sverige och att då det väl sker ett bankrån så blåser man också upp detta. I Sverige så skedde det år 2014 – som ett exempel på detta – 23 bankrån. Inte alls särskilt många, men därmed inte sagt att rån i allmänhet och ett bankrån i synnerhet är något som ska tas lättvindigt. Sverige är ett tryggt land, men det finns fortfarande en risk att råka ut för ett rån – något som cirka en procent av befolkningen har oturen att göra.

Ett rån är allvarligt

Vissa städer är mer drabbade och det är ocksås så att de med störst befolkning – Malmö, Stockholm och Göteborg – har flest anmälda rån i Sverige och speciellt då det kommer till personrån så är detta mer påtagligt. För; det är tyvärr så att rån – i den månen man får använda ordet tyvärr i det här hemska sammanhanget – drabbar dig och mig snarare än att det sker mot en bank eller mot en värdetransport.

Det vill säga, en mörk promenad genom ett lite ruffigare område i Stockholm kan sluta upp med ett rån och där förövaren tar din klocka, din plånbok och din mobiltelefon och där denne med våld- eller med hot om våld får dig att ge upp dina värdesaker. Personrån är den vanligaste typen av rån i Sverige och ska vi nämna en intressant detalj i detta så är det att det främst rör sig om ungdomar – både gällande offer och förövare. Detta medför även att det förmodligen finns ett stort mörkertal då det kommer till rån – förklarat av att man kanske känner igen den som rånar och där denne hotar med vidare repressalier om någonting yppas om rånet i fråga.

Naturligtvis – sätter man rån i Sverige mot hur det ser ut i andra länder så kan vi vandra relativt tryggt på våra gator, vi kan besöka banker och butiker och vi behöver inte vara alltför rädda. Men; det finns alltid en risk och den bör man vara medveten om och man bör kanske vara lite mer försiktigt som boende i de städer vi ovan nämnde – särskilt i vissa områden och av naturliga skäl under kvällar och nätter.

Läs mer: Fakta om rån.